Thành viên:

RobertStates

Đăng ký phát âm của RobertStates

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/06/2018 patricidal [en] phát âm patricidal 0 bình chọn
23/06/2018 precipitators [en] phát âm precipitators 0 bình chọn
23/06/2018 Vectored [en] phát âm Vectored 0 bình chọn
23/06/2018 tear-jerker [en] phát âm tear-jerker 1 bình chọn
23/06/2018 remortgage [en] phát âm remortgage 0 bình chọn
23/06/2018 second-grader [en] phát âm second-grader 0 bình chọn
23/06/2018 cedarwood [en] phát âm cedarwood 0 bình chọn
23/06/2018 Clorets [en] phát âm Clorets 0 bình chọn
23/06/2018 bibs [en] phát âm bibs 0 bình chọn
23/06/2018 Shrewdest [en] phát âm Shrewdest 0 bình chọn
23/06/2018 circumnavigated [en] phát âm circumnavigated 0 bình chọn
23/06/2018 infallibly [en] phát âm infallibly 0 bình chọn
23/06/2018 countering [en] phát âm countering 0 bình chọn
23/06/2018 circumscribing [en] phát âm circumscribing 0 bình chọn
15/06/2018 godless [en] phát âm godless 0 bình chọn
15/06/2018 melodically [en] phát âm melodically 0 bình chọn
15/06/2018 baby blues [en] phát âm baby blues 1 bình chọn
29/05/2018 cannulated [en] phát âm cannulated 0 bình chọn
29/05/2018 Chi-squared distribution [en] phát âm Chi-squared distribution 0 bình chọn
29/05/2018 marmots [en] phát âm marmots 0 bình chọn
29/05/2018 George Herbert Walker Bush [en] phát âm George Herbert Walker Bush 0 bình chọn
01/03/2018 1720 [en] phát âm 1720 0 bình chọn
01/03/2018 Jesuits [en] phát âm Jesuits 0 bình chọn
02/02/2018 deep-running [en] phát âm deep-running 0 bình chọn
02/02/2018 Business-like [en] phát âm Business-like 0 bình chọn
02/02/2018 Unbusiness-like [en] phát âm Unbusiness-like 0 bình chọn
26/01/2018 McClendon [en] phát âm McClendon 0 bình chọn
26/01/2018 Park Police [en] phát âm Park Police 0 bình chọn
26/01/2018 crepe paper [en] phát âm crepe paper 0 bình chọn
26/01/2018 Whitefish Bay [en] phát âm Whitefish Bay 0 bình chọn