Thành viên:

addihetja

Đăng ký phát âm của addihetja

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2019 Írárfoss [is] phát âm Írárfoss 0 bình chọn
11/05/2019 Arnór Ingvi Traustason [is] phát âm Arnór Ingvi Traustason 0 bình chọn
23/09/2018 Reykir í Hrútafirði [is] phát âm Reykir í Hrútafirði 0 bình chọn
23/09/2018 Reykir [is] phát âm Reykir 0 bình chọn
23/09/2018 Kærustu [is] phát âm Kærustu 0 bình chọn
23/09/2018 Anna Sigríður Þorvaldsdóttir [is] phát âm Anna Sigríður Þorvaldsdóttir 0 bình chọn
23/09/2018 Vatnsleysustrandarhreppur [is] phát âm Vatnsleysustrandarhreppur 0 bình chọn
23/09/2018 hættulegar [is] phát âm hættulegar 0 bình chọn
07/09/2018 höndurnar [is] phát âm höndurnar 0 bình chọn
07/09/2018 fíkjutré [is] phát âm fíkjutré 0 bình chọn
07/09/2018 vatnadís [is] phát âm vatnadís 0 bình chọn
07/09/2018 Hæðarbraut [is] phát âm Hæðarbraut 0 bình chọn
07/09/2018 Víkingur Ólafsson [is] phát âm Víkingur Ólafsson 0 bình chọn
07/09/2018 Stefán Karl Stefánsson [is] phát âm Stefán Karl Stefánsson 0 bình chọn
07/09/2018 Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir [is] phát âm Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir 0 bình chọn
07/09/2018 löndin [is] phát âm löndin 0 bình chọn
07/09/2018 Sinfóníuhljómsveit Íslands [is] phát âm Sinfóníuhljómsveit Íslands 0 bình chọn
07/09/2018 Daníel Bjarnason [is] phát âm Daníel Bjarnason 0 bình chọn
07/09/2018 Kirkjulækjablettur [is] phát âm Kirkjulækjablettur 0 bình chọn
07/09/2018 örlagatrú [is] phát âm örlagatrú 0 bình chọn
07/09/2018 Fimmálnaspottalækur [is] phát âm Fimmálnaspottalækur 0 bình chọn
07/09/2018 Tröllafjall [is] phát âm Tröllafjall 0 bình chọn
07/09/2018 Vonarskarð [is] phát âm Vonarskarð 0 bình chọn
07/09/2018 Smjörfjöll [is] phát âm Smjörfjöll 0 bình chọn
07/09/2018 Hrollaugseyjar [is] phát âm Hrollaugseyjar 0 bình chọn
07/09/2018 Sandmerkisheiðarhnúkur [is] phát âm Sandmerkisheiðarhnúkur 0 bình chọn
07/09/2018 bréfsins [is] phát âm bréfsins 0 bình chọn
07/09/2018 bréfinu [is] phát âm bréfinu 0 bình chọn
07/09/2018 Þykkvabæjarfjara [is] phát âm Þykkvabæjarfjara 0 bình chọn
07/09/2018 Gýgjagjá [is] phát âm Gýgjagjá 0 bình chọn