Thành viên:

arnargisla

Đăng ký phát âm của arnargisla

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
23/08/2020
phát âm ættingja
ættingja [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Guðlaugur Þór Þórðarson
Guðlaugur Þór Þórðarson [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Garðinum
Garðinum [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Leiðist
Leiðist [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Kexið
Kexið [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Stuðlagil
Stuðlagil [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Ég meina það.
Ég meina það. [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm heimabær
heimabær [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm fagra
fagra [is] 0 bình chọn
23/08/2020
phát âm Póllands
Póllands [is] 0 bình chọn