Thành viên:

ceruleanbill

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ceruleanbill

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2017 Death by Captcha [en] phát âm Death by Captcha 0 bình chọn
29/04/2016 movable [en] phát âm movable 0 bình chọn
17/03/2016 little people [en] phát âm little people 0 bình chọn
17/03/2016 aftertaste [en] phát âm aftertaste 0 bình chọn
17/03/2016 on demand [en] phát âm on demand 0 bình chọn
17/03/2016 Irish Republic [en] phát âm Irish Republic 0 bình chọn
11/01/2016 Agrabah [en] phát âm Agrabah 0 bình chọn
11/01/2016 greenhouse gas emission [en] phát âm greenhouse gas emission 0 bình chọn
09/04/2015 gynandromorphic [en] phát âm gynandromorphic 0 bình chọn
09/04/2015 isochron [en] phát âm isochron 0 bình chọn
09/04/2015 syllabification [en] phát âm syllabification 0 bình chọn
09/04/2015 subjectivization [en] phát âm subjectivization 0 bình chọn
09/04/2015 carry-on [en] phát âm carry-on 1 bình chọn
09/04/2015 language acquisition device [en] phát âm language acquisition device 0 bình chọn
09/04/2015 subcategorization [en] phát âm subcategorization 0 bình chọn
09/04/2015 polysynthetic language [en] phát âm polysynthetic language 0 bình chọn
09/04/2015 phrase marker [en] phát âm phrase marker 0 bình chọn
03/03/2015 Paula Poundstone [en] phát âm Paula Poundstone 0 bình chọn
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] phát âm Philo T. Farnsworth 1 bình chọn
03/03/2015 James Florio [en] phát âm James Florio 0 bình chọn
03/03/2015 David Paterson [en] phát âm David Paterson 0 bình chọn
03/03/2015 David Dinkins [en] phát âm David Dinkins 0 bình chọn
24/01/2015 lift a finger [en] phát âm lift a finger 0 bình chọn
07/07/2014 stretcher-bearer [en] phát âm stretcher-bearer 0 bình chọn
07/07/2014 self-synchronization [en] phát âm self-synchronization 0 bình chọn
07/07/2014 neurotechnology [en] phát âm neurotechnology 0 bình chọn
07/07/2014 sign of life [en] phát âm sign of life 0 bình chọn
25/05/2014 bain [en] phát âm bain 0 bình chọn
25/05/2014 bunny rabbit [en] phát âm bunny rabbit 0 bình chọn
25/05/2014 zapruder [en] phát âm zapruder 0 bình chọn