Thành viên:

cuichungman

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của cuichungman

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/11/2017 除惡務盡 [yue] phát âm 除惡務盡 0 bình chọn
15/11/2017 啜癰舐痔 [yue] phát âm 啜癰舐痔 0 bình chọn
02/09/2017 研究者 [yue] phát âm 研究者 0 bình chọn
02/09/2017 群主 [yue] phát âm 群主 0 bình chọn
29/08/2017 榿木 [yue] phát âm 榿木 0 bình chọn
29/08/2017 蓼藍 [yue] phát âm 蓼藍 0 bình chọn
29/08/2017 [yue] phát âm 柙 0 bình chọn
29/08/2017 粋林 [yue] phát âm 粋林 0 bình chọn
29/08/2017 [yue] phát âm 塤 0 bình chọn
29/08/2017 課擔 [yue] phát âm 課擔 0 bình chọn
29/08/2017 炫酷 [yue] phát âm 炫酷 0 bình chọn
29/08/2017 [yue] phát âm 卄 0 bình chọn
29/08/2017 ‎大駕‎ [yue] phát âm ‎大駕‎ 0 bình chọn
29/08/2017 大驾 [zh] phát âm 大驾 -1 bình chọn
29/08/2017 觸手可及 [yue] phát âm 觸手可及 0 bình chọn
29/08/2017 反饋 [yue] phát âm 反饋 0 bình chọn
29/08/2017 移師 [yue] phát âm 移師 0 bình chọn
01/06/2017 榛名 [yue] phát âm 榛名 0 bình chọn
01/06/2017 當勞.莊.侵 [yue] phát âm 當勞.莊.侵 0 bình chọn
01/06/2017 剪不斷理還亂 [yue] phát âm 剪不斷理還亂 0 bình chọn
01/06/2017 當勞侵 [yue] phát âm 當勞侵 0 bình chọn
01/06/2017 尖沙咀凱悅酒店 [yue] phát âm 尖沙咀凱悅酒店 0 bình chọn
01/06/2017 [yue] phát âm 閣 0 bình chọn
10/05/2017 九聲六調 [yue] phát âm 九聲六調 0 bình chọn
10/05/2017 遠東地區 [yue] phát âm 遠東地區 0 bình chọn
16/11/2016 鼎盛 [yue] phát âm 鼎盛 0 bình chọn
16/11/2016 山寨 [yue] phát âm 山寨 0 bình chọn
16/11/2016 唔憂 [yue] phát âm 唔憂 0 bình chọn
16/11/2016 世藝 [yue] phát âm 世藝 0 bình chọn
16/11/2016 冇電 [yue] phát âm 冇電 0 bình chọn