Thành viên:

ninjacell

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ninjacell

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/03/2016 Assemblerprogramm [de] phát âm Assemblerprogramm 0 bình chọn
09/11/2013 Materialverhalten [de] phát âm Materialverhalten 0 bình chọn
09/11/2013 Phasentrennungsalgorithmus [de] phát âm Phasentrennungsalgorithmus 1 bình chọn
09/11/2013 Simulationsexperiment [de] phát âm Simulationsexperiment 0 bình chọn
09/11/2013 Raumfahrtstruktur [de] phát âm Raumfahrtstruktur 0 bình chọn
09/11/2013 Kraftmessprinzip [de] phát âm Kraftmessprinzip 0 bình chọn
09/11/2013 Bearbeitungseinheit [de] phát âm Bearbeitungseinheit 0 bình chọn
09/11/2013 Kleinstückzahlfertigung [de] phát âm Kleinstückzahlfertigung 0 bình chọn
30/08/2013 Abwanderungswelle [de] phát âm Abwanderungswelle 0 bình chọn
30/08/2013 Abwanderungsverlust [de] phát âm Abwanderungsverlust 0 bình chọn
30/08/2013 Abwanderungsverhalten [de] phát âm Abwanderungsverhalten 0 bình chọn
30/08/2013 Abwandlungsmöglichkeit [de] phát âm Abwandlungsmöglichkeit 0 bình chọn
30/08/2013 Abwandlungsprodukt [de] phát âm Abwandlungsprodukt 0 bình chọn
30/08/2013 Spindeldrehzahl [de] phát âm Spindeldrehzahl 0 bình chọn
30/08/2013 Werkzeugmaschinenbau [de] phát âm Werkzeugmaschinenbau 0 bình chọn
30/08/2013 Schienenbearbeitungsanlage [de] phát âm Schienenbearbeitungsanlage 0 bình chọn
30/08/2013 Wärmevorrichtung [de] phát âm Wärmevorrichtung 0 bình chọn
30/08/2013 Tragelement [de] phát âm Tragelement 0 bình chọn
30/08/2013 Kettenspannvorrichtung [de] phát âm Kettenspannvorrichtung 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreibungserleichterungen [de] phát âm Abschreibungserleichterungen 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreckungsrhetorik [de] phát âm Abschreckungsrhetorik 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreckungspotential [de] phát âm Abschreckungspotential 0 bình chọn
04/08/2013 Abschreckungspolitik [de] phát âm Abschreckungspolitik 0 bình chọn
28/07/2013 Abschlussabendveranstaltung [de] phát âm Abschlussabendveranstaltung 0 bình chọn
28/07/2013 Abschlussbotschaft [de] phát âm Abschlussbotschaft 0 bình chọn
28/07/2013 Schnelldenkerin [de] phát âm Schnelldenkerin 0 bình chọn
28/07/2013 Interpretationskomponente [de] phát âm Interpretationskomponente 0 bình chọn
28/07/2013 Pilzvernichtungsmittel [de] phát âm Pilzvernichtungsmittel 0 bình chọn
28/07/2013 Pflanzenvielfalt [de] phát âm Pflanzenvielfalt 0 bình chọn
28/07/2013 Öffnungsverbot [de] phát âm Öffnungsverbot 0 bình chọn