Thành viên:

piral58

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của piral58

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2019 Neiluerenzscheierhaff [lb] phát âm Neiluerenzscheierhaff 0 bình chọn
23/05/2019 neimaacht [lb] phát âm neimaacht 0 bình chọn
23/05/2019 neimouch [lb] phát âm neimouch 0 bình chọn
23/05/2019 neimouchs [lb] phát âm neimouchs 0 bình chọn
23/05/2019 neimouchen [lb] phát âm neimouchen 0 bình chọn
23/05/2019 neimoucht [lb] phát âm neimoucht 0 bình chọn
23/05/2019 neiméich [lb] phát âm neiméich 0 bình chọn
23/05/2019 neiméichs [lb] phát âm neiméichs 0 bình chọn
23/05/2019 neiméichen [lb] phát âm neiméichen 0 bình chọn
23/05/2019 neiméicht [lb] phát âm neiméicht 0 bình chọn
23/05/2019 Neimillen [lb] phát âm Neimillen 0 bình chọn
23/05/2019 Neirodeschhaff [lb] phát âm Neirodeschhaff 0 bình chọn
23/05/2019 Nenner [lb] phát âm Nenner 0 bình chọn
23/05/2019 Nenneren [lb] phát âm Nenneren 0 bình chọn
23/05/2019 Néngen [lb] phát âm Néngen 0 bình chọn
23/05/2019 néngafofzeg [lb] phát âm néngafofzeg 0 bình chọn
23/05/2019 nénganachzeg [lb] phát âm nénganachzeg 0 bình chọn
23/05/2019 néngandrësseg [lb] phát âm néngandrësseg 0 bình chọn
23/05/2019 néngannonzeg [lb] phát âm néngannonzeg 0 bình chọn
23/05/2019 nénganuechzeg [lb] phát âm nénganuechzeg 0 bình chọn
23/05/2019 nénganzwanzeg [lb] phát âm nénganzwanzeg 0 bình chọn
23/05/2019 néngasechzeg [lb] phát âm néngasechzeg 0 bình chọn
23/05/2019 néngasiechzeg [lb] phát âm néngasiechzeg 0 bình chọn
23/05/2019 néngasiwwenzeg [lb] phát âm néngasiwwenzeg 0 bình chọn
23/05/2019 néngavéierzeg [lb] phát âm néngavéierzeg 0 bình chọn
23/05/2019 Nënnchen [lb] phát âm Nënnchen 0 bình chọn
23/05/2019 Nënnercher [lb] phát âm Nënnercher 0 bình chọn
23/05/2019 Neologismus [lb] phát âm Neologismus 0 bình chọn
23/05/2019 Neologismen [lb] phát âm Neologismen 0 bình chọn
23/05/2019 Neologismussen [lb] phát âm Neologismussen 0 bình chọn