Thành viên:

sameeruddowlakhan

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của sameeruddowlakhan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/10/2018 karoti [pi] phát âm karoti 0 bình chọn
23/10/2018 pacati [pi] phát âm pacati 0 bình chọn
23/10/2018 Ari [pi] phát âm Ari 0 bình chọn
23/10/2018 tarati [pi] phát âm tarati 0 bình chọn
23/10/2018 asani [pi] phát âm asani 0 bình chọn
23/10/2018 uraga [pi] phát âm uraga 0 bình chọn
23/10/2018 ISI [pi] phát âm ISI 0 bình chọn
23/10/2018 jala [pi] phát âm jala 0 bình chọn
23/10/2018 kasati [pi] phát âm kasati 0 bình chọn
23/10/2018 paharati [pi] phát âm paharati 0 bình chọn
23/10/2018 jetu [pi] phát âm jetu 0 bình chọn
23/10/2018 udadhi [pi] phát âm udadhi 0 bình chọn
23/10/2018 akkosati [pi] phát âm akkosati 0 bình chọn
23/10/2018 asi [pi] phát âm asi 0 bình chọn
23/10/2018 patati [pi] phát âm patati 0 bình chọn
23/10/2018 aggi [pi] phát âm aggi 0 bình chọn
23/10/2018 ambu [pi] phát âm ambu 0 bình chọn
23/10/2018 adhigacchati [pi] phát âm adhigacchati 0 bình chọn
23/10/2018 aja [pi] phát âm aja 0 bình chọn
23/10/2018 acci [pi] phát âm acci 0 bình chọn
23/10/2018 aṅguli [pi] phát âm aṅguli 0 bình chọn
23/10/2018 atthi [pi] phát âm atthi 0 bình chọn
23/10/2018 atithi [pi] phát âm atithi 0 bình chọn
23/10/2018 aṭṭhi [pi] phát âm aṭṭhi 0 bình chọn
23/10/2018 aṭavi [pi] phát âm aṭavi 0 bình chọn
23/10/2018 ajja [pi] phát âm ajja 0 bình chọn
23/10/2018 addhā [pi] phát âm addhā 0 bình chọn
23/10/2018 anusāsati [pi] phát âm anusāsati 0 bình chọn
23/10/2018 adhipati [pi] phát âm adhipati 0 bình chọn
23/10/2018 atthaññū [pi] phát âm atthaññū 0 bình chọn