Thành viên:

straycat88

Đăng ký phát âm của straycat88

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2018 レジャー施設 [ja] phát âm レジャー施設 0 bình chọn
06/06/2018 流行する [ja] phát âm 流行する 0 bình chọn
06/06/2018 撃ちのめす [ja] phát âm 撃ちのめす 0 bình chọn
06/06/2018 気障り [ja] phát âm 気障り 0 bình chọn
06/06/2018 免除する [ja] phát âm 免除する 0 bình chọn
06/06/2018 真っ青な [ja] phát âm 真っ青な 0 bình chọn
06/06/2018 鮮やかな [ja] phát âm 鮮やかな 0 bình chọn
06/06/2018 包装する [ja] phát âm 包装する 0 bình chọn
06/06/2018 焦熱地獄 [ja] phát âm 焦熱地獄 0 bình chọn
06/06/2018 寄附 (きふ) [ja] phát âm 寄附 (きふ) 0 bình chọn
06/06/2018 小憩 [ja] phát âm 小憩 0 bình chọn
06/06/2018 埋蔵する [ja] phát âm 埋蔵する 0 bình chọn
06/06/2018 走行する [ja] phát âm 走行する 0 bình chọn
06/06/2018 天下御免 [ja] phát âm 天下御免 0 bình chọn
06/06/2018 放置する [ja] phát âm 放置する 0 bình chọn
06/06/2018 和解する [ja] phát âm 和解する 0 bình chọn
06/06/2018 抗議する [ja] phát âm 抗議する 0 bình chọn
06/06/2018 背徳行為 [ja] phát âm 背徳行為 0 bình chọn
06/06/2018 すごかった [ja] phát âm すごかった 0 bình chọn
06/06/2018 下4桁 [ja] phát âm 下4桁 0 bình chọn
06/06/2018 日本馬(にほんうま) [ja] phát âm 日本馬(にほんうま) 0 bình chọn
06/06/2018 解除料 [ja] phát âm 解除料 0 bình chọn
06/06/2018 居続ける [ja] phát âm 居続ける 0 bình chọn
05/06/2018 健やかな [ja] phát âm 健やかな 0 bình chọn
05/06/2018 ひやっとする [ja] phát âm ひやっとする 0 bình chọn
05/06/2018 合います [ja] phát âm 合います 0 bình chọn
05/06/2018 合って [ja] phát âm 合って 0 bình chọn
05/06/2018 頂いて [ja] phát âm 頂いて 0 bình chọn
05/06/2018 定額小為替 [ja] phát âm 定額小為替 0 bình chọn
05/06/2018 汲み上げる [ja] phát âm 汲み上げる 0 bình chọn