Thành viên:

straycat88

Đăng ký phát âm của straycat88

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/05/2018 起原 [ja] phát âm 起原 0 bình chọn
11/05/2018 二日間 [ja] phát âm 二日間 0 bình chọn
11/05/2018 さておき [ja] phát âm さておき 0 bình chọn
11/05/2018 Naka-choko (中猪口) [ja] phát âm Naka-choko (中猪口) 0 bình chọn
11/05/2018 レヴィナス [ja] phát âm レヴィナス 0 bình chọn
11/05/2018 肩寄せる [ja] phát âm 肩寄せる 0 bình chọn
11/05/2018 一手に引き受ける [ja] phát âm 一手に引き受ける 0 bình chọn
11/05/2018 (~まで)あと何日もない [ja] phát âm (~まで)あと何日もない 0 bình chọn
11/05/2018 (日差しが日々) 強まっていく中、 [ja] phát âm (日差しが日々) 強まっていく中、 0 bình chọn
11/05/2018 風車[ふうしゃ] [ja] phát âm 風車[ふうしゃ] 0 bình chọn
11/05/2018 コンポーネント [ja] phát âm コンポーネント 0 bình chọn
11/05/2018 誤りを認める [ja] phát âm 誤りを認める 0 bình chọn
11/05/2018 憶病者 [ja] phát âm 憶病者 0 bình chọn
11/05/2018 シャトル [ja] phát âm シャトル 0 bình chọn
11/05/2018 6泊7日 [ja] phát âm 6泊7日 0 bình chọn
11/05/2018 拡張機能 [ja] phát âm 拡張機能 0 bình chọn
11/05/2018 日の長い [ja] phát âm 日の長い 0 bình chọn
11/05/2018 ご恩 [ja] phát âm ご恩 0 bình chọn
11/05/2018 すごく低い声ですね。 [ja] phát âm すごく低い声ですね。 0 bình chọn
11/05/2018 あの会社に就職したい。 [ja] phát âm あの会社に就職したい。 0 bình chọn
11/05/2018 信用できる友達がほしい。 [ja] phát âm 信用できる友達がほしい。 0 bình chọn
11/05/2018 いつがご都合よろしいですか。 [ja] phát âm いつがご都合よろしいですか。 0 bình chọn
11/05/2018 いつご都合がよろしいですか。 [ja] phát âm いつご都合がよろしいですか。 0 bình chọn
11/05/2018 あの人が使っている電車 [ja] phát âm あの人が使っている電車 0 bình chọn
11/05/2018 あの人の使っている電車 [ja] phát âm あの人の使っている電車 0 bình chọn
11/05/2018 友達が飼っている猫 [ja] phát âm 友達が飼っている猫 0 bình chọn
11/05/2018 友達の飼っている猫 [ja] phát âm 友達の飼っている猫 0 bình chọn
11/05/2018 桜が咲いている通り [ja] phát âm 桜が咲いている通り 0 bình chọn
11/05/2018 桜の咲いている通り [ja] phát âm 桜の咲いている通り 0 bình chọn
11/05/2018 バター煮 [ja] phát âm バター煮 0 bình chọn