Hướng dẫn phát âm Tiếng Azerbaijan

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Azerbaijan). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Azerbaijan

  • phát âm model model
  • phát âm and and
  • phát âm 1 1
  • phát âm koala koala
  • phát âm Qatar Qatar
  • phát âm 160 160
  • phát âm 22 22
  • phát âm 10 10
  • phát âm pilot pilot
  • phát âm Brahma Brahma

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Azerbaijan)?