Hướng dẫn phát âm Tiếng Creole Mauritius

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Creole Mauritius). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Creole Mauritius

  • phát âm map map
  • phát âm amen amen
  • phát âm chat chat
  • phát âm li li
  • phát âm later later
  • phát âm alo alo
  • phát âm Betel Betel
  • phát âm goyave goyave

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Creole Mauritius)?