Hướng dẫn phát âm Tiếng Di-gan

[Romani chib]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Di-gan

  • Số người nói: 2.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 59
  • Từ đã phát âm: 49
  • Từ đang chờ phát âm: 369
  • Tiếng Di-gan Ảnh của Public domain