Hướng dẫn phát âm Tiếng Klingon

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Klingon). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Klingon

  • phát âm red red
  • phát âm bel bel
  • phát âm what what
  • phát âm Mara Mara
  • phát âm LOL LOL
  • phát âm mar mar
  • phát âm Pon Pon
  • phát âm jav jav
  • phát âm Qu'vatlh Qu'vatlh
  • phát âm QI'yaH QI'yaH

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Klingon)?