Hướng dẫn phát âm Tiếng Quiatoni Zapotec

[diidx zah]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quiatoni Zapotec

  • Số người nói: 15.000
  • Số người nói trên Forvo: 10
  • Từ đã phát âm: 85
  • Từ đang chờ phát âm: 41