• phát âm guid guid [en]
  • phát âm ASCII ASCII [en]
  • phát âm Flickr Flickr [en]
  • phát âm HTML HTML [pl]
  • phát âm PHP PHP [en]