Thể loại:

balasang

Đăng ký theo dõi balasang phát âm

 • phát âm Kupit Kupit [cs]
 • Ghi âm từ balasang balasang [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Liwliwadaka Liwliwadaka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ patiennak patiennak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Dayawmo Dayawmo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ marigrigat marigrigat [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ragsak ragsak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ilokana Ilokana [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ matulawan matulawan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sabongka Sabongka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Ilokanaka Ilokanaka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nadayag nadayag [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ singpet singpet [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Kapatadam Kapatadam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ napintas napintas [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Singpetmo Singpetmo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ agrukbabda agrukbabda [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kapatgan kapatgan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ napusaksak napusaksak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Taeng Taeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ap-apalan ap-apalan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Bagnoska Bagnoska [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Liwliwada Liwliwada [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ pagraeman pagraeman [ilo] Đang chờ phát âm