Thể loại:

hormiga

Đăng ký theo dõi hormiga phát âm

  • phát âm نملة نملة [ar]
  • phát âm kollella kollella [arn]
  • phát âm chincantana chincantana [es]
  • Ghi âm từ kollela kollela [arn] Đang chờ phát âm