Thể loại:

Iloco song

Đăng ký theo dõi Iloco song phát âm

 • phát âm Dios Dios [es]
 • phát âm Aya Aya [es]
 • phát âm Ken Ken [en]
 • phát âm maestra maestra [es]
 • phát âm sika sika [fi]
 • phát âm manen manen [nl]
 • phát âm Maysa Maysa [ilo]
 • phát âm Ammon Ammon [he]
 • phát âm balo balo [la]
 • phát âm lilo lilo [en]
 • phát âm diak diak [pl]
 • phát âm kanto kanto [fi]
 • phát âm saka saka [cs]
 • phát âm akad akad [cs]
 • phát âm anansa anansa [ilo]
 • phát âm nagan nagan [pl]
 • phát âm sadino sadino [pt]
 • phát âm bentana bentana [ceb]
 • phát âm Lelong Lelong [fr]
 • phát âm anay anay [tl]
 • phát âm Pamulinawen Pamulinawen [ilo]
 • phát âm imdengam imdengam [ilo]
 • phát âm Sabong Sabong [tl]
 • phát âm langa langa [eu]
 • phát âm Siak Siak [pag]
 • phát âm sabsabong sabsabong [ilo]
 • phát âm kasam-itan kasam-itan [ilo]
 • phát âm marfil marfil [es]
 • phát âm Kadi Kadi [de]
 • phát âm kutsilyo kutsilyo [tl]
 • phát âm saluyot saluyot [ilo]
 • phát âm naudi naudi [et]
 • phát âm tuktok tuktok [tl]
 • phát âm Pusok Pusok [ilo]
 • phát âm Dika Dika [eo]
 • phát âm kamatis kamatis [tl]
 • phát âm bagi bagi [ind]
 • phát âm umas-asug umas-asug [ilo]
 • phát âm mabang-aran mabang-aran [ilo]
 • phát âm sentimiento sentimiento [es]
 • phát âm bagana bagana [pt]
 • phát âm Manang Manang [ilo]
 • phát âm tabako tabako [eo]
 • phát âm aklunem aklunem [ilo]
 • phát âm sadiam sadiam [ilo]
 • phát âm malagipka malagipka [ilo]
 • phát âm Kayo Kayo [tl]
 • phát âm Annay Annay [fr]
 • phát âm sadin sadin [fi]
 • phát âm Kupit Kupit [cs]
 • phát âm Panunotem Panunotem [ilo]
 • phát âm Agrayo Agrayo [ilo]
 • phát âm di-agsarday di-agsarday [ilo]
 • phát âm pagintultulngan pagintultulngan [ilo]
 • phát âm ayan ayan [tr]
 • phát âm Aw-awagak Aw-awagak [ilo]
 • phát âm lamok lamok [tl]
 • phát âm sumina sumina [pl]
 • phát âm tulod tulod [ceb]
 • phát âm bantay bantay [tl]
 • phát âm agayat agayat [ilo]
 • phát âm nasayaat nasayaat [ilo]
 • phát âm buok buok [ceb]
 • phát âm uray uray [tr]
 • phát âm Napan Napan [es]
 • phát âm parya parya [tr]
 • phát âm dimo dimo [es]
 • phát âm diay diay [es]
 • phát âm sinamay sinamay [es]
 • phát âm naslag naslag [nl]
 • Ghi âm từ adu nga adu nga [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ agsina sadino agsina sadino [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aya't aya't [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ balasangak balasangak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Biday Biday [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ daegen daegen [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Daytoy Daytoy [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dinakanto dinakanto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dutdotem dutdotem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ guram guram [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ il-iliwen il-iliwen [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ indayon indayon [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ isublinanto isublinanto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kamaudianan kamaudianan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kasla kasla [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kidaymo kidaymo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ labaslabasam labaslabasam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ liday liday [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lumaingka lumaingka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mailibay mailibay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maladaga maladaga [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mapan mapan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ matumpungan matumpungan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nabordaan nabordaan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nagmarka nagmarka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ namarkaan namarkaan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ napalangguadka napalangguadka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nasamsam-it nasamsam-it [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ naut-ut naut-ut [ilo] Đang chờ phát âm