Thể loại:

liczebnik

Đăng ký theo dõi liczebnik phát âm

 • phát âm 1 1 [cs]
 • phát âm 5 5 [en]
 • phát âm 12 12 [hy]
 • phát âm trzy trzy [pl]
 • phát âm 40 40 [en]
 • phát âm dwadzieścia dwadzieścia [pl]
 • phát âm 300 300 [it]
 • phát âm cztery cztery [pl]
 • phát âm sześć sześć [pl]
 • phát âm dwa dwa [pl]
 • phát âm xi xi [pt]
 • phát âm 1879 1879 [it]
 • phát âm stu stu [cs]
 • phát âm osiemnaście osiemnaście [pl]
 • phát âm 1894 1894 [en]
 • phát âm XIX XIX [pl]
 • phát âm IX IX [pl]
 • phát âm 1 (einn) 1 (einn) [is]
 • phát âm XIII XIII [pl]
 • phát âm jedno jedno [pl]
 • phát âm trochę trochę [pl]
 • phát âm wiele wiele [pl]
 • phát âm XII XII [pl]
 • phát âm VII VII [pl]
 • phát âm obie obie [pl]
 • phát âm obu obu [pl]
 • phát âm paręset paręset [pl]
 • phát âm wielu wielu [pl]
 • phát âm dwu dwu [pl]
 • phát âm trzysta trzysta [pl]
 • phát âm do pięciorga dzieci do pięciorga dzieci [pl]
 • phát âm trzecie trzecie [pl]
 • phát âm 3 (þrír) 3 (þrír) [is]
 • phát âm siódmej siódmej [pl]
 • phát âm trzy czwarte trzy czwarte [pl]
 • phát âm jednego jednego [pl]
 • phát âm dwaj dwaj [pl]
 • phát âm dwie dwie [pl]
 • phát âm kilku kilku [pl]
 • phát âm drugie drugie [pl]
 • phát âm siódmą siódmą [pl]
 • phát âm niewiele niewiele [pl]
 • phát âm tylu tylu [pl]
 • phát âm pięćdziesięciu pięćdziesięciu [pl]
 • phát âm tysięcy tysięcy [pl]
 • phát âm siedmiu siedmiu [pl]
 • phát âm pięciu pięciu [pl]
 • phát âm czterystu czterystu [pl]
 • phát âm ósmego ósmego [pl]
 • phát âm kilkorgu kilkorgu [pl]
 • phát âm siódmego siódmego [pl]
 • phát âm dwójko dwójko [pl]
 • phát âm dwiema dwiema [pl]
 • phát âm dziewięćdziesięciu dziewięćdziesięciu [pl]
 • phát âm dwudziestu dwudziestu [pl]
 • phát âm dwojgu dwojgu [pl]
 • phát âm sześciu sześciu [pl]
 • phát âm tysiąca tysiąca [pl]
 • phát âm niewielu niewielu [pl]
 • phát âm obydwóm obydwóm [pl]
 • phát âm dwustu dwustu [pl]
 • phát âm dwadzieściorga dwadzieściorga [pl]
 • phát âm trójkę trójkę [pl]
 • Ghi âm từ жвах жвах [abq] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ жвежв жвежв [abq] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ жвиз жвиз [abq] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ жвипщ жвипщ [abq] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ жвиц жвиц [abq] Đang chờ phát âm