Thể loại:

Manang Biday

Đăng ký theo dõi Manang Biday phát âm

 • phát âm Ammon Ammon [he]
 • phát âm bentana bentana [ceb]
 • phát âm Sabong Sabong [tl]
 • phát âm kutsilyo kutsilyo [tl]
 • phát âm sentimiento sentimiento [es]
 • phát âm Manang Manang [ilo]
 • phát âm diay diay [es]
 • phát âm dimo dimo [es]
 • Ghi âm từ makapidot makapidot [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nagmarka nagmarka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ naganko naganko [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nabordaan nabordaan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nababa nababa [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ matayakon matayakon [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maregregko maregregko [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ naregreg naregreg [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maipapasmo maipapasmo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lansones lansones [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ laeng laeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nagukrad nagukrad [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ namarkaan namarkaan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nangato nangato [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kitaem kitaem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngarud ngarud [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ pagay-ayamak pagay-ayamak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ paniok paniok [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ piduten piduten [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Siasinno Siasinno [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sinampuso sinampuso [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sukdalen sukdalen [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tapno tapno [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ gaw-aten gaw-aten [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ agalakanto agalakanto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aglabaslabas aglabaslabas [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Alaem Alaem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ balasangak balasangak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ barukongko barukongko [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bibinenka bibinenka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Biday Biday [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bunga't bunga't [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Daytoy Daytoy [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Denggem Denggem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dinak dinak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dipay dipay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ labaslabasam labaslabasam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ guram guram [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ hardinko hardinko [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ikalumbabam ikalumbabam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ikutannanto ikutannanto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ilukatmo ilukatmo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ inkanto inkanto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ isublinanto isublinanto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kaasian kaasian [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kaniak kaniak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kinayawan kinayawan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ abriem abriem [ilo] Đang chờ phát âm