Thể loại:

not

Đăng ký theo dõi not phát âm

 • phát âm değil değil [tr]
 • phát âm nai nai [ro]
 • phát âm emas emas [ms]
 • phát âm אף אף [he]
 • phát âm لن لن [ar]
 • phát âm نہیں نہیں [ur]
 • phát âm nggak nggak [ind]
 • phát âm kaawiin kaawiin [oj]
 • phát âm môya môya [cr]
 • phát âm notholt notholt [de]
 • phát âm אַל אַל [he]
 • phát âm namôya namôya [cr]
 • phát âm yah te yah te [moh]
 • phát âm šni šni [lkt]
 • phát âm gaawiin gaawiin [oj]
 • phát âm ନା ନା [or]
 • phát âm tomentose tomentose [en]
 • Ghi âm từ ʻaʻohe ʻaʻohe [haw] Đang chờ phát âm