Thể loại:

oeste

Đăng ký theo dõi oeste phát âm

  • phát âm Breslavia
    Breslavia [it]
  • phát âm במערב
    במערב [he]
  • Ghi âm từ nullu nullu [arn] Đang chờ phát âm