Thể loại:

rhetorical device

Đăng ký theo dõi rhetorical device phát âm

  • phát âm anaphora anaphora [en]
  • phát âm puns puns [lv]
  • phát âm synchysis synchysis [en]
  • phát âm anthypophora anthypophora [en]
  • Ghi âm từ asteismus asteismus [en] Đang chờ phát âm