Thể loại:

year

Đăng ký theo dõi year phát âm

 • phát âm 2014 2014 [es]
 • phát âm il il [fr]
 • phát âm 2016 2016 [en]
 • phát âm 1990 1990 [fr]
 • phát âm 2000 2000 [en]
 • phát âm 1984 1984 [eo]
 • phát âm 2012 2012 [pt]
 • phát âm 사사분기 사사분기 [ko]
 • phát âm 2013 2013 [es]
 • phát âm 年 [cjy]
 • phát âm 2017 2017 [en]
 • phát âm 2011 2011 [ja]
 • phát âm 1987 1987 [es]
 • phát âm 1986 1986 [es]
 • phát âm 2009 2009 [es]
 • phát âm 2018 2018 [hu]
 • phát âm 1996 1996 [fr]
 • phát âm 2010 2010 [en]
 • phát âm 2001 2001 [en]
 • phát âm 2015 2015 [de]
 • phát âm 2005 2005 [sk]
 • phát âm 1900 1900 [en]
 • phát âm 1985 1985 [de]
 • phát âm Jahr Jahr [de]
 • phát âm 1994 1994 [en]
 • phát âm 1800 1800 [en]
 • phát âm 2004 2004 [en]
 • phát âm 1974 1974 [en]
 • phát âm 1960 1960 [fr]
 • phát âm 1970 1970 [en]
 • phát âm 1998 1998 [eo]
 • phát âm 1991 1991 [de]
 • phát âm 2008 2008 [en]
 • phát âm 1909 1909 [en]
 • phát âm 1904 1904 [en]
 • phát âm 1993 1993 [cs]
 • phát âm 2002 2002 [sk]
 • phát âm 1901 1901 [en]
 • phát âm 2003 2003 [it]
 • phát âm 1989 1989 [en]
 • phát âm 1913 1913 [en]
 • phát âm 2019 2019 [hu]
 • phát âm 2006 2006 [de]
 • phát âm 1889 1889 [es]
 • phát âm Saal Saal [de]
 • phát âm 1967 1967 [it]
 • phát âm 1969 1969 [en]
 • phát âm 1905 1905 [de]
 • phát âm 1920 1920 [en]
 • phát âm 2020 2020 [da]
 • phát âm 1890 1890 [en]
 • phát âm 1930 1930 [en]
 • phát âm 1980 1980 [en]
 • phát âm 1988 1988 [fr]
 • phát âm 1912 1912 [en]
 • phát âm 2007 2007 [de]
 • phát âm 1973 1973 [en]
 • phát âm rok rok [nl]
 • phát âm 1945 1945 [hy]
 • phát âm 1976 1976 [fr]
 • phát âm 1950 1950 [de]
 • phát âm 1975 1975 [ja]
 • phát âm 1951 1951 [es]
 • phát âm 2040 2040 [en]
 • phát âm 1871 1871 [en]
 • phát âm 2100 2100 [en]
 • phát âm 1860 1860 [en]
 • phát âm 1784 1784 [fr]
 • phát âm 1776 1776 [es]
 • phát âm 1789 1789 [fr]
 • phát âm 1983 1983 [pt]
 • phát âm 1946 1946 [it]
 • phát âm 1918 1918 [hy]
 • phát âm 1982 1982 [de]
 • phát âm 1985年 1985年 [ja]
 • phát âm 1978 1978 [fr]
 • phát âm 1949 1949 [ja]
 • phát âm 1966 1966 [fr]
 • phát âm 2025 2025 [tr]
 • phát âm 1936 1936 [fr]
 • phát âm 1865 1865 [ru]
 • phát âm 1810 1810 [es]
 • phát âm jier jier [fy]
 • phát âm 1958 1958 [fr]
 • phát âm 1955 1955 [de]
 • phát âm 1981 1981 [tr]
 • phát âm 1807 1807 [fr]
 • phát âm rok 2000 rok 2000 [pl]
 • phát âm 1928 1928 [fr]
 • phát âm 1972 1972 [en]
 • phát âm 1938 1938 [uk]
 • phát âm 1914 1914 [de]
 • phát âm 1798 1798 [fr]
 • phát âm 1944 1944 [ja]
 • phát âm 1906 1906 [en]
 • phát âm 1979 1979 [de]
 • phát âm 1903 1903 [en]
 • phát âm 1957 1957 [el]
 • phát âm 1929 1929 [cs]
 • phát âm rok 2016 rok 2016 [pl]