Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2018 πτύσσομεν [grc] phát âm πτύσσομεν 0 bình chọn
23/05/2018 πτύσσει [grc] phát âm πτύσσει 0 bình chọn
23/05/2018 πτύσσεις [grc] phát âm πτύσσεις 0 bình chọn
23/05/2018 πτύσσουσιν [grc] phát âm πτύσσουσιν 0 bình chọn
23/05/2018 πτύσσουσι [grc] phát âm πτύσσουσι 0 bình chọn
23/05/2018 πτύσσετε [grc] phát âm πτύσσετε 0 bình chọn
23/05/2018 εἴλλε [grc] phát âm εἴλλε 0 bình chọn
23/05/2018 ἀπειλεῖτε [grc] phát âm ἀπειλεῖτε 0 bình chọn
23/05/2018 ἀπειλοῦμεν [grc] phát âm ἀπειλοῦμεν 0 bình chọn
23/05/2018 ἀπειλεῖ [grc] phát âm ἀπειλεῖ 0 bình chọn
23/05/2018 ἀπειλεῖς [grc] phát âm ἀπειλεῖς 0 bình chọn
23/05/2018 ἀπειλοῦσιν [grc] phát âm ἀπειλοῦσιν 0 bình chọn
23/05/2018 ἀπειλοῦσι [grc] phát âm ἀπειλοῦσι 0 bình chọn
23/05/2018 διστάζεις [grc] phát âm διστάζεις 0 bình chọn
23/05/2018 διστάζουσιν [grc] phát âm διστάζουσιν 0 bình chọn
23/05/2018 διστάζουσι [grc] phát âm διστάζουσι 0 bình chọn
23/05/2018 διστάζετε [grc] phát âm διστάζετε 0 bình chọn
23/05/2018 διστάζομεν [grc] phát âm διστάζομεν 0 bình chọn
23/05/2018 διστάζει [grc] phát âm διστάζει 0 bình chọn
23/05/2018 καταλύουσιν [grc] phát âm καταλύουσιν 0 bình chọn
23/05/2018 καταλύουσι [grc] phát âm καταλύουσι 0 bình chọn
23/05/2018 καταλύει [grc] phát âm καταλύει 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικόν [grc] phát âm καταλυτικόν 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικῷ [grc] phát âm καταλυτικῷ 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικοῦ [grc] phát âm καταλυτικοῦ 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικούς [grc] phát âm καταλυτικούς 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικοῖς [grc] phát âm καταλυτικοῖς 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικῶν [grc] phát âm καταλυτικῶν 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικοί [grc] phát âm καταλυτικοί 0 bình chọn
23/05/2018 καταλυτικέ [grc] phát âm καταλυτικέ 0 bình chọn