Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/06/2019 Παρράσιος ἀπὸ τὴν Ἔφεσον [grc] phát âm Παρράσιος ἀπὸ τὴν Ἔφεσον 0 bình chọn
19/06/2019 Parrasio de Éfeso [es] phát âm Parrasio de Éfeso 0 bình chọn
19/06/2019 Parrasio [es] phát âm Parrasio 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντείου [grc] phát âm ἐλεφαντείου 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντειος [grc] phát âm ἐλεφάντειος 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντείῳ [grc] phát âm ἐλεφαντείῳ 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντειον [grc] phát âm ἐλεφάντειον 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντειοι [grc] phát âm ἐλεφάντειοι 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντείοις [grc] phát âm ἐλεφαντείοις 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντείων [grc] phát âm ἐλεφαντείων 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντείους [grc] phát âm ἐλεφαντείους 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντειε [grc] phát âm ἐλεφάντειε 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντεια [grc] phát âm ἐλεφάντεια 0 bình chọn
19/06/2019 marfileñas [es] phát âm marfileñas 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνους [grc] phát âm ἐλεφαντίνους 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνοις [grc] phát âm ἐλεφαντίνοις 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνων [grc] phát âm ἐλεφαντίνων 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντινοι [grc] phát âm ἐλεφάντινοι 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντινε [grc] phát âm ἐλεφάντινε 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντινον [grc] phát âm ἐλεφάντινον 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνῳ [grc] phát âm ἐλεφαντίνῳ 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνου [grc] phát âm ἐλεφαντίνου 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντινος [grc] phát âm ἐλεφάντινος 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνας [grc] phát âm ἐλεφαντίνας 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίναις [grc] phát âm ἐλεφαντίναις 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφάντιναι [grc] phát âm ἐλεφάντιναι 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνην [grc] phát âm ἐλεφαντίνην 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνῃ [grc] phát âm ἐλεφαντίνῃ 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνης [grc] phát âm ἐλεφαντίνης 0 bình chọn
19/06/2019 ἐλεφαντίνη [grc] phát âm ἐλεφαντίνη 0 bình chọn