Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/09/2019 καταδύοιμι [grc] phát âm καταδύοιμι 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύοις [grc] phát âm καταδύοις 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύοι [grc] phát âm καταδύοι 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύοιμεν [grc] phát âm καταδύοιμεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύοιεν [grc] phát âm καταδύοιεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύοιτε [grc] phát âm καταδύοιτε 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσοιμι [grc] phát âm καταδύσοιμι 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσοις [grc] phát âm καταδύσοις 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσοι [grc] phát âm καταδύσοι 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσοιμεν [grc] phát âm καταδύσοιμεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσοιτε [grc] phát âm καταδύσοιτε 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσοιεν [grc] phát âm καταδύσοιεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσαιμι [grc] phát âm καταδύσαιμι 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσειας [grc] phát âm καταδύσειας 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσαις [grc] phát âm καταδύσαις 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσαι [grc] phát âm καταδύσαι 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσειε [grc] phát âm καταδύσειε 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσειεν [grc] phát âm καταδύσειεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσαιμεν [grc] phát âm καταδύσαιμεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσαιτε [grc] phát âm καταδύσαιτε 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσαιεν [grc] phát âm καταδύσαιεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδύσειαν [grc] phát âm καταδύσειαν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκότες εἶμεν [grc] phát âm καταδεδυκότες εἶμεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκότες εἴητε [grc] phát âm καταδεδυκότες εἴητε 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκότες εἶτε [grc] phát âm καταδεδυκότες εἶτε 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκότες εἴησαν [grc] phát âm καταδεδυκότες εἴησαν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκότες εἶεν [grc] phát âm καταδεδυκότες εἶεν 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκώς εἴην [grc] phát âm καταδεδυκώς εἴην 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκώς εἴης [grc] phát âm καταδεδυκώς εἴης 0 bình chọn
15/09/2019 καταδεδυκώς εἴη [grc] phát âm καταδεδυκώς εἴη 0 bình chọn