Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/10/2018 manantial de bienes [es] phát âm manantial de bienes 0 bình chọn
16/10/2018 fuente de riqueza [es] phát âm fuente de riqueza 0 bình chọn
16/10/2018 Πλούταρχος [grc] phát âm Πλούταρχος 0 bình chọn
16/10/2018 Polibio [es] phát âm Polibio 0 bình chọn
16/10/2018 acomodados [es] phát âm acomodados 0 bình chọn
16/10/2018 gente de bien [es] phát âm gente de bien 0 bình chọn
16/10/2018 prósperos [es] phát âm prósperos 0 bình chọn
16/10/2018 Ínaco [es] phát âm Ínaco 0 bình chọn
16/10/2018 anuncias [es] phát âm anuncias 0 bình chọn
16/10/2018 anuncié [es] phát âm anuncié 0 bình chọn
16/10/2018 volteas [es] phát âm volteas 0 bình chọn
16/10/2018 vestíbulo del templo [es] phát âm vestíbulo del templo 0 bình chọn
16/10/2018 situado ante el templo [es] phát âm situado ante el templo 0 bình chọn
16/10/2018 προνάῳ [grc] phát âm προνάῳ 0 bình chọn
16/10/2018 προνάου [grc] phát âm προνάου 0 bình chọn
16/10/2018 προνάους [grc] phát âm προνάους 0 bình chọn
16/10/2018 προνάοις [grc] phát âm προνάοις 0 bình chọn
16/10/2018 προνάων [grc] phát âm προνάων 0 bình chọn
16/10/2018 πρόναοι [grc] phát âm πρόναοι 0 bình chọn
16/10/2018 πρόναε [grc] phát âm πρόναε 0 bình chọn
16/10/2018 πρόναον [grc] phát âm πρόναον 0 bình chọn
16/10/2018 πολυβίου [grc] phát âm πολυβίου 0 bình chọn
16/10/2018 πολυβίῳ [grc] phát âm πολυβίῳ 0 bình chọn
16/10/2018 πολύβιον [grc] phát âm πολύβιον 0 bình chọn
16/10/2018 πολύβιε [grc] phát âm πολύβιε 0 bình chọn
16/10/2018 πολύβιοι [grc] phát âm πολύβιοι 0 bình chọn
16/10/2018 πολυβίων [grc] phát âm πολυβίων 0 bình chọn
16/10/2018 πολυβίοις [grc] phát âm πολυβίοις 0 bình chọn
16/10/2018 πολυβίους [grc] phát âm πολυβίους 0 bình chọn
16/10/2018 πολύβια [grc] phát âm πολύβια 0 bình chọn