Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/02/2018 αἱρετούς [grc] phát âm αἱρετούς 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετοῖς [grc] phát âm αἱρετοῖς 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετῶν [grc] phát âm αἱρετῶν 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετοί [grc] phát âm αἱρετοί 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετέ [grc] phát âm αἱρετέ 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετόν [grc] phát âm αἱρετόν 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετῷ [grc] phát âm αἱρετῷ 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετοῦ [grc] phát âm αἱρετοῦ 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετός [grc] phát âm αἱρετός 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετάς [grc] phát âm αἱρετάς 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρεταῖς [grc] phát âm αἱρεταῖς 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρεταί [grc] phát âm αἱρεταί 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετήν [grc] phát âm αἱρετήν 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετῇ [grc] phát âm αἱρετῇ 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετῆς [grc] phát âm αἱρετῆς 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετή [grc] phát âm αἱρετή 0 bình chọn
23/02/2018 αἱρετά [grc] phát âm αἱρετά 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέρους [grc] phát âm αῥετωτέρους 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέροις [grc] phát âm αῥετωτέροις 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέρων [grc] phát âm αῥετωτέρων 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετώτεροι [grc] phát âm αῥετώτεροι 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετώτερε [grc] phát âm αῥετώτερε 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετώτερον [grc] phát âm αῥετώτερον 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέρῳ [grc] phát âm αῥετωτέρῳ 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέρου [grc] phát âm αῥετωτέρου 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετώτερος [grc] phát âm αῥετώτερος 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέραις [grc] phát âm αῥετωτέραις 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετώτεραι [grc] phát âm αῥετώτεραι 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέραν [grc] phát âm αῥετωτέραν 0 bình chọn
23/02/2018 αῥετωτέρᾳ [grc] phát âm αῥετωτέρᾳ 0 bình chọn