Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύεις [grc] phát âm ἡμερεύεις 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύουσιν [grc] phát âm ἡμερεύουσιν 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύουσι [grc] phát âm ἡμερεύουσι 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύετε [grc] phát âm ἡμερεύετε 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύομεν [grc] phát âm ἡμερεύομεν 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύει [grc] phát âm ἡμερεύει 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευεν [grc] phát âm ἡμέρευεν 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευε [grc] phát âm ἡμέρευε 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευες [grc] phát âm ἡμέρευες 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευσας [grc] phát âm ἡμέρευσας 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευσε [grc] phát âm ἡμέρευσε 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευσεν [grc] phát âm ἡμέρευσεν 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύσαμεν [grc] phát âm ἡμερεύσαμεν 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμερεύσατε [grc] phát âm ἡμερεύσατε 0 bình chọn
16/08/2018 ἡμέρευσαν [grc] phát âm ἡμέρευσαν 0 bình chọn
16/08/2018 πυρεύεις [grc] phát âm πυρεύεις 0 bình chọn
16/08/2018 πυρεύει [grc] phát âm πυρεύει 0 bình chọn
16/08/2018 πυρεύομεν [grc] phát âm πυρεύομεν 0 bình chọn
16/08/2018 πυρεύετε [grc] phát âm πυρεύετε 0 bình chọn
16/08/2018 πυρεύουσι [grc] phát âm πυρεύουσι 0 bình chọn
16/08/2018 πυρεύουσιν [grc] phát âm πυρεύουσιν 0 bình chọn
16/08/2018 τυραννεύεις [grc] phát âm τυραννεύεις 0 bình chọn
16/08/2018 τυραννεύει [grc] phát âm τυραννεύει 0 bình chọn
16/08/2018 τυραννεύομεν [grc] phát âm τυραννεύομεν 0 bình chọn
16/08/2018 τυραννεύετε [grc] phát âm τυραννεύετε 0 bình chọn
16/08/2018 τυραννεύουσι [grc] phát âm τυραννεύουσι 0 bình chọn
16/08/2018 τυραννεύουσιν [grc] phát âm τυραννεύουσιν 0 bình chọn
16/08/2018 ἐτυράννευες [grc] phát âm ἐτυράννευες 0 bình chọn
16/08/2018 ἐτυράννευε [grc] phát âm ἐτυράννευε 0 bình chọn
16/08/2018 ἐτυράννευεν [grc] phát âm ἐτυράννευεν 0 bình chọn