Thành viên:

Covarrubias

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Covarrubias

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/10/2018 evocans [la] phát âm evocans 0 bình chọn
19/10/2018 evoco [la] phát âm evoco 0 bình chọn
19/10/2018 evocavi [la] phát âm evocavi 0 bình chọn
18/10/2018 filia [la] phát âm filia 0 bình chọn
18/10/2018 dea [la] phát âm dea 0 bình chọn
18/10/2018 conscientiae [la] phát âm conscientiae 0 bình chọn
18/10/2018 conscientia [la] phát âm conscientia 0 bình chọn
18/10/2018 Naturae [la] phát âm Naturae 0 bình chọn
18/10/2018 lacrimarum [la] phát âm lacrimarum 0 bình chọn
18/10/2018 lacrimā [la] phát âm lacrimā 0 bình chọn
18/10/2018 lacrimis [la] phát âm lacrimis 0 bình chọn
18/10/2018 lacrimas [la] phát âm lacrimas 0 bình chọn
18/10/2018 lacrimae [la] phát âm lacrimae 0 bình chọn
18/10/2018 herbam [la] phát âm herbam 0 bình chọn
18/10/2018 fugas [la] phát âm fugas 0 bình chọn
18/10/2018 fugā [la] phát âm fugā 0 bình chọn
18/10/2018 fugam [la] phát âm fugam 0 bình chọn
18/10/2018 πλουτάρχοις [grc] phát âm πλουτάρχοις 0 bình chọn
18/10/2018 πλουτάρχων [grc] phát âm πλουτάρχων 0 bình chọn
18/10/2018 πλούταρχοι [grc] phát âm πλούταρχοι 0 bình chọn
18/10/2018 πλουτάρχους [grc] phát âm πλουτάρχους 0 bình chọn
18/10/2018 πλούταρχα [grc] phát âm πλούταρχα 0 bình chọn
18/10/2018 τρέπεσθε [grc] phát âm τρέπεσθε 0 bình chọn
18/10/2018 τρεπόμεθα [grc] phát âm τρεπόμεθα 0 bình chọn
18/10/2018 τρέπεται [grc] phát âm τρέπεται 0 bình chọn
18/10/2018 τρέπῃ [grc] phát âm τρέπῃ 0 bình chọn
18/10/2018 τρέπονται [grc] phát âm τρέπονται 0 bình chọn
18/10/2018 ἀποφαίνεται [grc] phát âm ἀποφαίνεται 0 bình chọn
18/10/2018 ἀποφαινόμεθα [grc] phát âm ἀποφαινόμεθα 0 bình chọn
18/10/2018 ἀποφαίνεσθε [grc] phát âm ἀποφαίνεσθε 0 bình chọn