Thành viên:

Zelenia

Đăng ký phát âm của Zelenia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/08/2009 nicest [en] phát âm nicest 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Birstwith [en] phát âm Birstwith 0 bình chọn
27/08/2009 Russophile [en] phát âm Russophile -1 bình chọn
27/08/2009 Alamance [en] phát âm Alamance 0 bình chọn
27/08/2009 Alden Nowlan [en] phát âm Alden Nowlan 0 bình chọn
27/08/2009 Stephen Covey [en] phát âm Stephen Covey 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Ralph Ellison [en] phát âm Ralph Ellison 0 bình chọn
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] phát âm Old Goldenwarren 0 bình chọn
27/08/2009 Hal Ashby [en] phát âm Hal Ashby 0 bình chọn
27/08/2009 Littlemore [en] phát âm Littlemore 0 bình chọn
27/08/2009 Quileute [en] phát âm Quileute 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] phát âm Miranda Taylor Cosgrove 0 bình chọn
27/08/2009 Blakey Topping [en] phát âm Blakey Topping 0 bình chọn
27/08/2009 Ariens [en] phát âm Ariens 0 bình chọn
27/08/2009 Kremmling [en] phát âm Kremmling 0 bình chọn
27/08/2009 cilium [en] phát âm cilium 0 bình chọn
27/08/2009 Enda [en] phát âm Enda 0 bình chọn
27/08/2009 Odelia [en] phát âm Odelia 0 bình chọn
27/08/2009 Ollie [en] phát âm Ollie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Wessing [en] phát âm Wessing 0 bình chọn
27/08/2009 Rob Marshall [en] phát âm Rob Marshall 0 bình chọn
27/08/2009 Bill Joy [en] phát âm Bill Joy 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Goddards Garden [en] phát âm Goddards Garden 0 bình chọn
27/08/2009 closely [en] phát âm closely 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 America Ferrera [en] phát âm America Ferrera 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/08/2009 Abaddon [en] phát âm Abaddon 0 bình chọn
27/08/2009 Megaupload [en] phát âm Megaupload 0 bình chọn
27/08/2009 Donnie Darko [en] phát âm Donnie Darko 0 bình chọn
27/08/2009 Sod River [en] phát âm Sod River 0 bình chọn
27/08/2009 Kathy Koon [en] phát âm Kathy Koon 0 bình chọn