Thành viên:

hamsteralliance

Đăng ký phát âm của hamsteralliance

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/07/2015 dishearteningly [en] phát âm dishearteningly 0 bình chọn
18/07/2015 phosphorescent [en] phát âm phosphorescent 0 bình chọn
09/03/2013 poopie [en] phát âm poopie 0 bình chọn
09/03/2013 tyranny [en] phát âm tyranny 2 bình chọn
09/03/2013 prokaryotes [en] phát âm prokaryotes 0 bình chọn
09/03/2013 yarmulke [en] phát âm yarmulke 0 bình chọn
09/03/2013 merengue [en] phát âm merengue 0 bình chọn
09/03/2013 avant-garde [en] phát âm avant-garde 1 bình chọn
09/03/2013 Frou Frou [en] phát âm Frou Frou 0 bình chọn
09/03/2013 reggaeton [en] phát âm reggaeton 0 bình chọn
02/11/2012 sorta [en] phát âm sorta 0 bình chọn
02/11/2012 chillax [en] phát âm chillax 1 bình chọn
02/11/2012 skanky hoes [en] phát âm skanky hoes 1 bình chọn
02/11/2012 badass [en] phát âm badass 3 bình chọn
02/11/2012 dude [en] phát âm dude 0 bình chọn
02/11/2012 pyrophilia [en] phát âm pyrophilia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/11/2012 Lucasfilm [en] phát âm Lucasfilm 0 bình chọn
02/11/2012 sarsaparilla [en] phát âm sarsaparilla 1 bình chọn