BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
05/07/2018
phát âm Hlöðver
Hlöðver [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Sauðárdalsstífla
Sauðárdalsstífla [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Hafrahvammagljúfur
Hafrahvammagljúfur [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Stakksfjörður
Stakksfjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Haffjörður
Haffjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Suðurfirðir
Suðurfirðir [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Hestfjörður
Hestfjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Kaldalón
Kaldalón [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Bitrufjörður
Bitrufjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Bakkaflói
Bakkaflói [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Nýpsfjörður
Nýpsfjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Héraðsflói
Héraðsflói [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Norðfjarðarflói
Norðfjarðarflói [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Hellisfjörður
Hellisfjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Viðfjörður
Viðfjörður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Íshólsvatn
Íshólsvatn [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Hágöngulon
Hágöngulon [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Loðmundarvatn
Loðmundarvatn [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Ljótipollur
Ljótipollur [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Bláhylur
Bláhylur [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Reyðarvatn
Reyðarvatn [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Hópið
Hópið [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Þrándarjökull
Þrándarjökull [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Falljökull
Falljökull [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Lundey
Lundey [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Þórishólmur
Þórishólmur [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Hafnarhólmi
Hafnarhólmi [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Borgarhólmur
Borgarhólmur [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Skrúður
Skrúður [is] 0 bình chọn
19/03/2018
phát âm Reynisfjall
Reynisfjall [is] 0 bình chọn