Thành viên:

hlodver

Đăng ký phát âm của hlodver

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/07/2018 Hlöðver [is] phát âm Hlöðver 0 bình chọn
19/03/2018 Sauðárdalsstífla [is] phát âm Sauðárdalsstífla 0 bình chọn
19/03/2018 Hafrahvammagljúfur [is] phát âm Hafrahvammagljúfur 0 bình chọn
19/03/2018 Stakksfjörður [is] phát âm Stakksfjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Haffjörður [is] phát âm Haffjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Suðurfirðir [is] phát âm Suðurfirðir 0 bình chọn
19/03/2018 Hestfjörður [is] phát âm Hestfjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Kaldalón [is] phát âm Kaldalón 0 bình chọn
19/03/2018 Bitrufjörður [is] phát âm Bitrufjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Bakkaflói [is] phát âm Bakkaflói 0 bình chọn
19/03/2018 Nýpsfjörður [is] phát âm Nýpsfjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Héraðsflói [is] phát âm Héraðsflói 0 bình chọn
19/03/2018 Norðfjarðarflói [is] phát âm Norðfjarðarflói 0 bình chọn
19/03/2018 Hellisfjörður [is] phát âm Hellisfjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Viðfjörður [is] phát âm Viðfjörður 0 bình chọn
19/03/2018 Íshólsvatn [is] phát âm Íshólsvatn 0 bình chọn
19/03/2018 Hágöngulon [is] phát âm Hágöngulon 0 bình chọn
19/03/2018 Loðmundarvatn [is] phát âm Loðmundarvatn 0 bình chọn
19/03/2018 Ljótipollur [is] phát âm Ljótipollur 0 bình chọn
19/03/2018 Bláhylur [is] phát âm Bláhylur 0 bình chọn
19/03/2018 Reyðarvatn [is] phát âm Reyðarvatn 0 bình chọn
19/03/2018 Hópið [is] phát âm Hópið 0 bình chọn
19/03/2018 Þrándarjökull [is] phát âm Þrándarjökull 0 bình chọn
19/03/2018 Falljökull [is] phát âm Falljökull 0 bình chọn
19/03/2018 Lundey [is] phát âm Lundey 0 bình chọn
19/03/2018 Þórishólmur [is] phát âm Þórishólmur 0 bình chọn
19/03/2018 Hafnarhólmi [is] phát âm Hafnarhólmi 0 bình chọn
19/03/2018 Borgarhólmur [is] phát âm Borgarhólmur 0 bình chọn
19/03/2018 Skrúður [is] phát âm Skrúður 0 bình chọn
19/03/2018 Reynisfjall [is] phát âm Reynisfjall 0 bình chọn