Thành viên:

mforster1uk

Đăng ký phát âm của mforster1uk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2017 Quarr Abbey [en] phát âm Quarr Abbey 0 bình chọn
27/10/2017 alrewas [en] phát âm alrewas 0 bình chọn
08/10/2015 Irchester [en] phát âm Irchester 0 bình chọn
08/10/2015 Mariamne [en] phát âm Mariamne 0 bình chọn
08/10/2015 Terre Verte [en] phát âm Terre Verte 0 bình chọn
08/10/2015 Rosinante [en] phát âm Rosinante 0 bình chọn
08/10/2015 Thomas Bewick [en] phát âm Thomas Bewick 0 bình chọn
08/10/2015 Omar Khayyám [en] phát âm Omar Khayyám 0 bình chọn
08/10/2015 tautosyllabic [en] phát âm tautosyllabic 0 bình chọn
08/10/2015 cystic artery [en] phát âm cystic artery 0 bình chọn
08/10/2015 ice sheet [en] phát âm ice sheet 0 bình chọn
08/10/2015 Ianding [en] phát âm Ianding 0 bình chọn
08/10/2015 Deborah Kerr [en] phát âm Deborah Kerr 0 bình chọn
08/10/2015 potholder [en] phát âm potholder 0 bình chọn
21/07/2015 Paul Robeson [en] phát âm Paul Robeson 0 bình chọn
20/07/2015 deiform [en] phát âm deiform 0 bình chọn
20/07/2015 Frank Horsfall [en] phát âm Frank Horsfall 0 bình chọn
20/07/2015 Duolingo [en] phát âm Duolingo 0 bình chọn
20/07/2015 planners [en] phát âm planners 0 bình chọn
20/07/2015 cross-references [en] phát âm cross-references 0 bình chọn
20/07/2015 cross-referenced [en] phát âm cross-referenced 0 bình chọn
20/07/2015 start [en] phát âm start 1 bình chọn
20/07/2015 inconspicuousness [en] phát âm inconspicuousness 0 bình chọn
20/07/2015 Isbister [en] phát âm Isbister 0 bình chọn
25/06/2015 Scone [en] phát âm Scone -1 bình chọn
13/04/2015 Yeo [en] phát âm Yeo 0 bình chọn
13/04/2015 bona fide [en] phát âm bona fide 1 bình chọn
13/04/2015 sergeant [en] phát âm sergeant 1 bình chọn
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
13/04/2015 fleur de lys [en] phát âm fleur de lys 0 bình chọn