Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2021 Trine Bramsen [da] phát âm Trine Bramsen 0 bình chọn
08/10/2021 Jens Elbøl [da] phát âm Jens Elbøl 0 bình chọn
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] phát âm miraklet, mirakler, miraklerne 0 bình chọn
08/10/2021 stolt af [da] phát âm stolt af 0 bình chọn
08/10/2021 ondulere [da] phát âm ondulere 0 bình chọn
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] phát âm at sy - syg - syv 0 bình chọn
08/10/2021 Aristoteles [da] phát âm Aristoteles 0 bình chọn
08/10/2021 hæklede [da] phát âm hæklede 0 bình chọn
08/10/2021 sylte [da] phát âm sylte 0 bình chọn
08/10/2021 jeg har hørt [da] phát âm jeg har hørt 0 bình chọn
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] phát âm Per Kragh Møller 0 bình chọn
08/10/2021 teltet [da] phát âm teltet 0 bình chọn
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] phát âm Christian Nørgaard 0 bình chọn
08/10/2021 patina [da] phát âm patina 0 bình chọn
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] phát âm barnefastholdelsesanordningen 0 bình chọn
08/10/2021 ådslet [da] phát âm ådslet 0 bình chọn
08/10/2021 ådsel [da] phát âm ådsel 0 bình chọn
08/10/2021 jeg er ked af det [da] phát âm jeg er ked af det 0 bình chọn
08/10/2021 vogne - vågne [da] phát âm vogne - vågne 0 bình chọn
08/10/2021 Klaptorsk [da] phát âm Klaptorsk 0 bình chọn
08/10/2021 supermarkedet [da] phát âm supermarkedet 0 bình chọn
08/10/2021 midt for [da] phát âm midt for 0 bình chọn
08/10/2021 Jess Stæhr [da] phát âm Jess Stæhr 0 bình chọn
08/10/2021 Povl Dissing [da] phát âm Povl Dissing 0 bình chọn
08/10/2021 ånder [da] phát âm ånder 0 bình chọn
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] phát âm Enhver er sin egen lykkes smed 0 bình chọn
26/09/2021 vi du give mig [da] phát âm vi du give mig 0 bình chọn
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] phát âm Sikke noget møg! 0 bình chọn
26/09/2021 nominativ [da] phát âm nominativ 0 bình chọn
26/09/2021 krumme [da] phát âm krumme 0 bình chọn