Thành viên:

pathgs

Đăng ký phát âm của pathgs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/04/2017 [rgn] phát âm cã 0 bình chọn
21/04/2017 peplo [pt] phát âm peplo 0 bình chọn
26/12/2010 lasanha [pt] phát âm lasanha 5 bình chọn
26/12/2010 fitoblasto [pt] phát âm fitoblasto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/12/2010 fitoclimático [pt] phát âm fitoclimático 0 bình chọn
26/12/2010 fitado [pt] phát âm fitado 0 bình chọn
25/12/2010 filirrostro [pt] phát âm filirrostro 0 bình chọn
25/12/2010 filistinismo [pt] phát âm filistinismo 0 bình chọn
25/12/2010 filitânico [pt] phát âm filitânico 0 bình chọn
25/12/2010 filistino [pt] phát âm filistino 0 bình chọn
25/12/2010 filite [pt] phát âm filite 0 bình chọn
25/12/2010 filito [pt] phát âm filito 0 bình chọn
25/12/2010 filogínio [pt] phát âm filogínio 0 bình chọn
25/12/2010 filirena [pt] phát âm filirena 0 bình chọn
25/12/2010 filobrânquio [pt] phát âm filobrânquio 0 bình chọn
25/12/2010 filonegro [pt] phát âm filonegro 0 bình chọn
25/12/2010 filoxantina [pt] phát âm filoxantina 0 bình chọn
25/12/2010 entisicar [pt] phát âm entisicar 0 bình chọn
25/12/2010 larguear [pt] phát âm larguear 0 bình chọn
25/12/2010 filociânico [pt] phát âm filociânico 0 bình chọn
25/12/2010 filocianina [pt] phát âm filocianina 0 bình chọn
25/12/2010 filógino [pt] phát âm filógino 0 bình chọn
25/12/2010 filógeno [pt] phát âm filógeno 0 bình chọn
25/12/2010 filogenitura [pt] phát âm filogenitura 0 bình chọn
25/12/2010 filogenético [pt] phát âm filogenético 0 bình chọn
25/12/2010 filóforo [pt] phát âm filóforo 0 bình chọn
25/12/2010 filófago [pt] phát âm filófago 0 bình chọn
25/12/2010 filistriar [pt] phát âm filistriar 0 bình chọn
25/12/2010 filodramático [pt] phát âm filodramático 0 bình chọn
25/12/2010 filodoxo [pt] phát âm filodoxo 0 bình chọn