Thành viên:

poniol

Đăng ký phát âm của poniol

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2019 castellvinenc [ca] phát âm castellvinenc 0 bình chọn
07/07/2019 catalasa [ca] phát âm catalasa 0 bình chọn
07/07/2019 castelldanenc [ca] phát âm castelldanenc 0 bình chọn
07/07/2019 catalinoia [ca] phát âm catalinoia 0 bình chọn
07/07/2019 catarobi [ca] phát âm catarobi 0 bình chọn
07/07/2019 catalitzador [ca] phát âm catalitzador 0 bình chọn
07/07/2019 castellatge [ca] phát âm castellatge 0 bình chọn
07/07/2019 castelletenc [ca] phát âm castelletenc 0 bình chọn
07/07/2019 castellonrogenc [ca] phát âm castellonrogenc 0 bình chọn
07/07/2019 castellolinenc [ca] phát âm castellolinenc 0 bình chọn
07/07/2019 catenal [ca] phát âm catenal 0 bình chọn
07/07/2019 catatonosi [ca] phát âm catatonosi 0 bình chọn
07/07/2019 catastrofisme [ca] phát âm catastrofisme 0 bình chọn
07/07/2019 castellonroienc [ca] phát âm castellonroienc 0 bình chọn
07/07/2019 catenulat [ca] phát âm catenulat 0 bình chọn
07/07/2019 castellvilarenc [ca] phát âm castellvilarenc 0 bình chọn
07/07/2019 catllarenc [ca] phát âm catllarenc 0 bình chọn
07/07/2019 cataforesi [ca] phát âm cataforesi 0 bình chọn
07/07/2019 catllaner [ca] phát âm catllaner 0 bình chọn
07/07/2019 catret [ca] phát âm catret 0 bình chọn
07/07/2019 catameus [ca] phát âm catameus 0 bình chọn
07/07/2019 cauquillador [ca] phát âm cauquillador 0 bình chọn
07/07/2019 cauquilla [ca] phát âm cauquilla 0 bình chọn
07/07/2019 caulocalina [ca] phát âm caulocalina 0 bình chọn
07/07/2019 coincideixi [ca] phát âm coincideixi 0 bình chọn
07/07/2019 catequeta [ca] phát âm catequeta 0 bình chọn
07/07/2019 catepsina [ca] phát âm catepsina 0 bình chọn
07/07/2019 coincidixen [ca] phát âm coincidixen 0 bình chọn
07/07/2019 cationotropia [ca] phát âm cationotropia 0 bình chọn
07/07/2019 catinenc [ca] phát âm catinenc 0 bình chọn