Thành viên:

tebe

Đăng ký phát âm của tebe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 automata [en] phát âm automata 1 bình chọn
04/04/2008 abate [en] phát âm abate 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 aboard [en] phát âm aboard 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Pennsylvania [en] phát âm Pennsylvania 3 bình chọn
04/04/2008 Virginia Woolf [en] phát âm Virginia Woolf 0 bình chọn
04/04/2008 server [en] phát âm server 1 bình chọn
04/04/2008 although [en] phát âm although 15 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Pittsburgh [en] phát âm Pittsburgh 0 bình chọn
04/04/2008 Carolina [en] phát âm Carolina 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Oklahoma [en] phát âm Oklahoma 0 bình chọn
04/04/2008 reconcile [en] phát âm reconcile 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Louisiana [en] phát âm Louisiana 1 bình chọn
04/04/2008 Delaware [en] phát âm Delaware 0 bình chọn
04/04/2008 Montana [en] phát âm Montana 0 bình chọn
04/04/2008 Arizona [en] phát âm Arizona 0 bình chọn
04/04/2008 competitor [en] phát âm competitor 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 numismatists [en] phát âm numismatists 0 bình chọn
04/04/2008 atrophy [en] phát âm atrophy 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Tebe [en] phát âm Tebe 0 bình chọn
04/04/2008 ball [en] phát âm ball 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Rochester [en] phát âm Rochester 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 testicles [en] phát âm testicles 0 bình chọn
04/04/2008 GUI [en] phát âm GUI 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 Legend of Zelda [en] phát âm Legend of Zelda 2 bình chọn
04/04/2008 epic [en] phát âm epic 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 steak [en] phát âm steak 1 bình chọn
04/04/2008 bum [en] phát âm bum 0 bình chọn
04/04/2008 emphasis [en] phát âm emphasis 4 bình chọn
04/04/2008 jargon [en] phát âm jargon 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 blow job [en] phát âm blow job 4 bình chọn Phát âm tốt nhất