Hướng dẫn phát âm Tiếng Bắc Âu Cổ

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Âu Cổ). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Bắc Âu Cổ

  • phát âm sex sex
  • phát âm at at
  • phát âm egg egg
  • phát âm Fenrir Fenrir
  • phát âm of of
  • phát âm bak bak
  • phát âm hel hel
  • phát âm vita vita
  • phát âm Loki Loki
  • phát âm minna minna

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Âu Cổ)?