Thể loại:

fulfulde

Đăng ký theo dõi fulfulde phát âm

 • phát âm ngu
  ngu [vi]
 • phát âm uu
  uu [ind]
 • phát âm ki
  ki [hu]
 • phát âm awa
  awa [pap]
 • phát âm ee
  ee [nl]
 • phát âm lekki
  lekki [pl]
 • phát âm soppa
  soppa [sv]
 • phát âm rema
  rema [es]
 • phát âm Cate
  Cate [en]
 • phát âm nde
  nde [gn]
 • phát âm Jalo
  Jalo [es]
 • phát âm catel
  catel [enm]
 • phát âm gâh
  gâh [tr]
 • phát âm ladde
  ladde [no]
 • Ghi âm từ Aawa Aawa [ff | wo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aawde aawde [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ awde awde [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ba ɓota ba ɓota [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ba mbabba ba mbabba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ba mbeewa ba mbeewa [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ba ngelooba ba ngelooba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bajjo bajjo [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bamngal bamngal [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bamngel bamngel [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bamngel ngel bamngel ngel [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ becce becce [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɓe ɓe [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɓokki ɓokki [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɓokki ki ɓokki ki [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɓota ɓota [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɓota ba ɓota ba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ caggal caggal [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ catal catal [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ cate ɗe cate ɗe [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ colɗo colɗo [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗa ɗa [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗaalde ɗaalde [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗakkudi ɗakkudi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗe ɗe [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗe cate ɗe cate [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗiɗi ɗiɗi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ɗo ɗo [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ gaɗa gaɗa [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ geño geño [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ hakkunde hakkunde [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ hoore hoore [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jam hiiri jam hiiri [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jam ñalli jam ñalli [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jam waali jam waali [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jam weeti jam weeti [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jam'mbere jam'mbere [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ jeere jeere [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ keeci keeci [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ki ɓokki ki ɓokki [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ laaci laaci [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ laamɗo laamɗo [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lacciri lacciri [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lamɗam lamɗam [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ leɗɗe leɗɗe [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ leydi leydi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ luumo luumo [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbaalu mbaalu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbaalu ngu mbaalu ngu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbabba mbabba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbabba ba mbabba ba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbeewa mbeewa [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbeewa ba mbeewa ba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbortu mbortu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mbortu ngu mbortu ngu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nagge nge nagge nge [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ñale ñale [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ñale nge ñale nge [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ñalli ñalli [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ndema ndema [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ndi ngaari ndi ngaari [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ndi njawdi ndi njawdi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngaari ndi ngaari ndi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngal ngal [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngal bamngal ngal bamngal [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngal catal ngal catal [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nge nagge nge nagge [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nge ñale nge ñale [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngel ngel [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngel bamngel ngel bamngel [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngel catel ngel catel [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngelooba ngelooba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngelooba ba ngelooba ba [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngu mbaalu ngu mbaalu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngu mbortu ngu mbortu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ngu puccu ngu puccu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ñiiƴe ñiiƴe [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ njawdi njawdi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ njawdi ndi njawdi ndi [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nofel nofel [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nofuru nofuru [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ puccu puccu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ puccu ngu puccu ngu [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ reena reena [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ reende reende [ff] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ remde remde [ff] Đang chờ phát âm