Thể loại:

pejorative term

Đăng ký theo dõi pejorative term phát âm