Thành viên:

BridEilis

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của BridEilis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2018 sicíní [ga] phát âm sicíní 1 bình chọn
22/05/2018 úsáidfear [ga] phát âm úsáidfear 1 bình chọn
21/05/2018 níolann [ga] phát âm níolann 0 bình chọn
21/05/2018 súimín [ga] phát âm súimín 0 bình chọn
21/05/2018 díbholaíoch [ga] phát âm díbholaíoch 0 bình chọn
21/05/2018 dhíolainn [ga] phát âm dhíolainn 1 bình chọn
21/05/2018 téitear [ga] phát âm téitear 1 bình chọn
21/05/2018 díolfaidh mé [ga] phát âm díolfaidh mé 1 bình chọn
21/05/2018 Tíogair [ga] phát âm Tíogair 1 bình chọn
21/05/2018 Bhreathnoinn [ga] phát âm Bhreathnoinn 0 bình chọn
21/05/2018 seasaim [ga] phát âm seasaim 0 bình chọn
21/05/2018 stopaim [ga] phát âm stopaim 0 bình chọn
21/05/2018 cíoraim [ga] phát âm cíoraim 0 bình chọn
21/05/2018 gléasaim [ga] phát âm gléasaim 0 bình chọn
21/05/2018 dearmadta [ga] phát âm dearmadta 0 bình chọn
21/05/2018 thaitníomar [ga] phát âm thaitníomar 1 bình chọn
21/05/2018 duisim [ga] phát âm duisim 0 bình chọn
21/05/2018 Bhfeicfinn [ga] phát âm Bhfeicfinn 1 bình chọn
21/05/2018 caithidís [ga] phát âm caithidís 1 bình chọn
21/05/2018 thiocfaidís [ga] phát âm thiocfaidís 1 bình chọn
21/05/2018 ceamaradóir [ga] phát âm ceamaradóir 0 bình chọn
21/05/2018 dtarlódh [ga] phát âm dtarlódh 0 bình chọn
21/05/2018 gcoinneodh [ga] phát âm gcoinneodh 0 bình chọn
21/05/2018 ciúnaigh [ga] phát âm ciúnaigh 0 bình chọn
21/05/2018 dheiseoinn [ga] phát âm dheiseoinn 0 bình chọn
21/05/2018 theagmhaigh [ga] phát âm theagmhaigh 0 bình chọn
21/05/2018 theagmhaíomar [ga] phát âm theagmhaíomar 0 bình chọn
21/05/2018 Ní bhfaighfidh [ga] phát âm Ní bhfaighfidh 1 bình chọn
21/05/2018 roghnaínn [ga] phát âm roghnaínn 1 bình chọn
21/05/2018 roghnóinn [ga] phát âm roghnóinn 1 bình chọn