Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2017 chepos [es] phát âm chepos 0 bình chọn
07/06/2017 ramo de flores [es] phát âm ramo de flores 0 bình chọn
23/05/2017 descodificándotelos [es] phát âm descodificándotelos 0 bình chọn
23/05/2017 chicharronear [es] phát âm chicharronear 0 bình chọn
23/05/2017 chapaletear [es] phát âm chapaletear 0 bình chọn
23/05/2017 chamarilear [es] phát âm chamarilear 0 bình chọn
23/05/2017 cazoletear [es] phát âm cazoletear 0 bình chọn
23/05/2017 carabritear [es] phát âm carabritear 0 bình chọn
23/05/2017 apófisis estiloides [es] phát âm apófisis estiloides 0 bình chọn
23/05/2017 campanillear [es] phát âm campanillear 0 bình chọn
23/05/2017 abarraganar [es] phát âm abarraganar 0 bình chọn
23/05/2017 solidarizar [es] phát âm solidarizar 0 bình chọn
23/05/2017 sobreexplotar [es] phát âm sobreexplotar 0 bình chọn
23/05/2017 refitolear [es] phát âm refitolear 0 bình chọn
23/05/2017 problematizar [es] phát âm problematizar 0 bình chọn
23/05/2017 parangonizar [es] phát âm parangonizar 0 bình chọn
23/05/2017 paralogizar [es] phát âm paralogizar 0 bình chọn
23/05/2017 melengüelear [es] phát âm melengüelear 0 bình chọn
23/05/2017 judicializar [es] phát âm judicializar 0 bình chọn
23/05/2017 explicotear [es] phát âm explicotear 0 bình chọn
23/05/2017 escrupulizar [es] phát âm escrupulizar 0 bình chọn
23/05/2017 engarrapatar [es] phát âm engarrapatar 0 bình chọn
23/05/2017 engaratusar [es] phát âm engaratusar 0 bình chọn
23/05/2017 psicoanalizar [es] phát âm psicoanalizar 0 bình chọn
23/05/2017 escaramucear [es] phát âm escaramucear 0 bình chọn
23/05/2017 desaposesionar [es] phát âm desaposesionar 0 bình chọn
23/05/2017 particularizarás [es] phát âm particularizarás 0 bình chọn
23/05/2017 etimologizarán [es] phát âm etimologizarán 0 bình chọn
23/05/2017 espiritualizará [es] phát âm espiritualizará 0 bình chọn
23/05/2017 coprotagonizarás [es] phát âm coprotagonizarás 0 bình chọn