Thành viên:

Malvarez

Đăng ký phát âm của Malvarez

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/09/2011 Habanos [es] phát âm Habanos 0 bình chọn
04/02/2011 profiero [es] phát âm profiero 0 bình chọn
04/02/2011 moquegua [es] phát âm moquegua 0 bình chọn
20/12/2010 velámenes [es] phát âm velámenes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/12/2010 Juanjo Puigcorbé [es] phát âm Juanjo Puigcorbé 0 bình chọn
03/11/2010 de resultes de [ast] phát âm de resultes de 1 bình chọn
03/11/2010 pela so parte [ast] phát âm pela so parte 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 a preciu por cadún [ast] phát âm a preciu por cadún 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 d’una güeyada [ast] phát âm d’una güeyada 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 si ye posible [ast] phát âm si ye posible 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 llibremente [ast] phát âm llibremente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 si pue ser [ast] phát âm si pue ser 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 si fuere posible [ast] phát âm si fuere posible 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 a sabiendes [ast] phát âm a sabiendes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 al escuchu [ast] phát âm al escuchu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 col obxetu de [ast] phát âm col obxetu de 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 al llau de [ast] phát âm al llau de 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 al dellau [ast] phát âm al dellau 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 al repectu [ast] phát âm al repectu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 al retortoriu [ast] phát âm al retortoriu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 caquel [ast] phát âm caquel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 casimente [ast] phát âm casimente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 enteraos [ast] phát âm enteraos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 metanos [ast] phát âm metanos 0 bình chọn
03/11/2010 acolliñar [ast] phát âm acolliñar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 enteráu [ast] phát âm enteráu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 al redor [ast] phát âm al redor 0 bình chọn
03/11/2010 recintu urbanu [ast] phát âm recintu urbanu 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2010 recintu antiguu [ast] phát âm recintu antiguu 0 bình chọn
03/11/2010 ciudá antigua [ast] phát âm ciudá antigua 1 bình chọn Phát âm tốt nhất