Cách phát âm ecotourism

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của ecotourism

    • tourism to exotic or threatened ecosystems to observe wildlife or to help preserve nature

Từ ngẫu nhiên: TuesdaygirlprettyEnglishCaribbean