Hướng dẫn phát âm Tiếng Bắc Kurd

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Kurd). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Bắc Kurd

  • phát âm leg leg
  • phát âm draw draw
  • phát âm were were
  • phát âm milk milk
  • phát âm Kurd Kurd
  • phát âm Kevin Kevin
  • phát âm dad dad
  • phát âm May May
  • phát âm new new
  • phát âm car car

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Kurd)?