Hướng dẫn phát âm Tiếng Bắc Kurd

Tìm kiếm và học cách phát âm từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Kurd). Học cách phát âm với hướng dẫn của chúng tôi.

Phát âm được tra cứu nhiều nhất trong Tiếng Bắc Kurd

  • phát âm draw draw
  • phát âm leg leg
  • phát âm were were
  • phát âm milk milk
  • phát âm Kevin Kevin
  • phát âm Kurd Kurd
  • phát âm dad dad
  • phát âm May May
  • phát âm new new
  • phát âm ew ew

Xem tất cả

Bạn có muốn phát âm các từ và ngữ vựng trong ngôn ngữ này (Tiếng Bắc Kurd)?