Thể loại:

abbreviations

Đăng ký theo dõi abbreviations phát âm

 • phát âm fig fig [en]
 • phát âm DIY DIY [en]
 • phát âm AI AI [nl]
 • phát âm carbs carbs [en]
 • phát âm sci sci [it]
 • phát âm i.e. i.e. [en]
 • phát âm e.g. e.g. [en]
 • phát âm A.D. A.D. [en]
 • phát âm OMG OMG [en]
 • phát âm GPS GPS [en]
 • phát âm HACCP HACCP [en]
 • phát âm ab ab [de]
 • phát âm LGBT LGBT [en]
 • phát âm TÜV TÜV [de]
 • phát âm LA (Los Angeles) LA (Los Angeles) [en]
 • phát âm lax lax [sv]
 • phát âm pvp pvp [en]
 • phát âm lab lab [en]
 • phát âm Fnac Fnac [fr]
 • phát âm RER RER [fr]
 • phát âm KPMG KPMG [en]
 • phát âm CAE CAE [es]
 • phát âm aka aka [en]
 • phát âm croc croc [fr]
 • phát âm itt itt [en]
 • phát âm ny ny [hu]
 • phát âm NBC NBC [en]
 • phát âm ez ez [eu]
 • phát âm Staffs Staffs [en]
 • phát âm Co Ltd Co Ltd [en]
 • phát âm hetero hetero [de]
 • phát âm xoxo xoxo [pt]
 • phát âm jpg jpg [en]
 • phát âm dept dept [en]
 • phát âm HR HR [en]
 • phát âm GB (storage) GB (storage) [en]
 • phát âm IRC IRC [en]
 • phát âm WTF WTF [en]
 • phát âm CMOS CMOS [en]
 • phát âm CIA CIA [en]
 • phát âm RGB RGB [en]
 • phát âm lav lav [hr]
 • phát âm W3C W3C [en]
 • phát âm RFID RFID [en]
 • phát âm PVC PVC [de]
 • phát âm ITIL ITIL [en]
 • phát âm ICMP ICMP [en]
 • phát âm ARG ARG [sv]
 • phát âm NFC NFC [en]
 • phát âm SQRT SQRT [en]
 • phát âm FYI FYI [en]
 • phát âm mbps mbps [en]
 • phát âm 50p 50p [en]
 • phát âm MPEG MPEG [en]
 • phát âm WACC WACC [en]
 • phát âm PM PM [en]
 • phát âm RGBA RGBA [es]
 • phát âm UX UX [en]
 • phát âm TNT TNT [fr]
 • phát âm SSL SSL [en]
 • phát âm SOX SOX [en]
 • phát âm ESL ESL [en]
 • phát âm ACS ACS [es]
 • phát âm V.O.A. V.O.A. [en]
 • phát âm E.T.A. E.T.A. [en]
 • phát âm O.E.R. O.E.R. [en]
 • phát âm DX (abbreviation) DX (abbreviation) [en]
 • phát âm D.A.W. D.A.W. [en]
 • phát âm FLO FLO [la]
 • phát âm EIU EIU [en]
 • phát âm e-print e-print [en]
 • phát âm FBI FBI [en]
 • phát âm OSI OSI [et]
 • phát âm MPH MPH [en]
 • phát âm ISI ISI [ro]
 • phát âm NYSE NYSE [da]
 • phát âm targa targa [it]
 • phát âm UKLA UKLA [en]
 • phát âm I.S.O. I.S.O. [en]
 • phát âm B.A. B.A. [en]
 • phát âm K.O. K.O. [en]
 • phát âm IAO IAO [en]
 • phát âm 20k 20k [en]
 • phát âm MB MB [en]
 • phát âm BFF BFF [en]
 • phát âm SETI SETI [en]
 • phát âm RZA RZA [en]
 • phát âm CCC CCC [en]
 • phát âm BCG BCG [pt]
 • phát âm EQ EQ [en]
 • phát âm larp larp [en]
 • phát âm III III [en]
 • phát âm HRT HRT [en]
 • phát âm Nr Nr [de]
 • phát âm NURBS NURBS [de]
 • phát âm MCM MCM [en]
 • phát âm GCC GCC [en]
 • phát âm IRS IRS [en]
 • phát âm NAWF NAWF [en]
 • phát âm TMI TMI [en]