Cách phát âm Jenner

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Jenner

    • English physician who pioneered vaccination; Jenner inoculated people with small amounts of cowpox to prevent them from getting smallpox (1749-1823)