Thể loại:

Acronym

Đăng ký theo dõi Acronym phát âm

 • phát âm LOL
  LOL [en]
 • phát âm que
  que [ca]
 • phát âm ASICS
  ASICS [en]
 • phát âm dom
  dom [pl]
 • phát âm wimp
  wimp [en]
 • phát âm NASA
  NASA [en]
 • phát âm Ole
  Ole [da]
 • phát âm AIDS
  AIDS [en]
 • phát âm TARDIS
  TARDIS [en]
 • phát âm asap
  asap [en]
 • phát âm wombat
  wombat [en]
 • phát âm mur
  mur [fr]
 • phát âm ROFL
  ROFL [en]
 • phát âm IMO
  IMO [en]
 • phát âm GNU
  GNU [en]
 • phát âm USB
  USB [es]
 • phát âm brunch
  brunch [en]
 • phát âm ASCII
  ASCII [en]
 • phát âm AMOLED
  AMOLED [en]
 • phát âm acronym
  acronym [en]
 • phát âm UNICEF
  UNICEF [pt]
 • phát âm QWERTY
  QWERTY [en]
 • phát âm CAPTCHA
  CAPTCHA [en]
 • phát âm prom
  prom [en]
 • phát âm op
  op [da]
 • phát âm Gerd
  Gerd [ca]
 • phát âm IMAX
  IMAX [en]
 • phát âm aha
  aha [de]
 • phát âm sonar
  sonar [en]
 • phát âm EBITDA
  EBITDA [es]
 • phát âm ENIAC
  ENIAC [en]
 • phát âm midi
  midi [fr]
 • phát âm WTF
  WTF [en]
 • phát âm stor
  stor [da]
 • phát âm LSD
  LSD [en]
 • phát âm horeca
  horeca [nl]
 • phát âm SATA
  SATA [fi]
 • phát âm UNCITRAL
  UNCITRAL [en]
 • phát âm kde
  kde [cs]
 • phát âm MOOC
  MOOC [en]
 • phát âm IHOP
  IHOP [en]
 • phát âm N.A.T.O.
  N.A.T.O. [en]
 • phát âm crud
  crud [en]
 • phát âm BRB
  BRB [en]
 • phát âm ITIL
  ITIL [en]
 • phát âm ott
  ott [en]
 • phát âm PETA (acronym)
  PETA (acronym) [en]
 • phát âm AWOL
  AWOL [en]
 • phát âm GAAP
  GAAP [nl]
 • phát âm WAV
  WAV [en]
 • phát âm TUC
  TUC [en]
 • phát âm Adem
  Adem [tr]
 • phát âm HD
  HD [de]
 • phát âm lawl
  lawl [en]
 • phát âm Recist
  Recist [en]
 • phát âm CRISIL
  CRISIL [en]
 • phát âm coft
  coft [en]
 • phát âm flak
  flak [de]
 • phát âm ASHRAE
  ASHRAE [en]
 • phát âm ADN
  ADN [fr]
 • phát âm SKU
  SKU [af]
 • phát âm TESOL
  TESOL [en]
 • phát âm romcom
  romcom [en]
 • phát âm Lasik
  Lasik [de]
 • phát âm FTSE
  FTSE [en]
 • phát âm IMAO
  IMAO [en]
 • phát âm ansi
  ansi [en]
 • phát âm Elana
  Elana [en]
 • phát âm POSIX
  POSIX [en]
 • phát âm ASIMO
  ASIMO [ja]
 • phát âm eSATA
  eSATA [en]
 • phát âm COPD
  COPD [en]
 • phát âm EBIT
  EBIT [en]
 • phát âm voIP
  voIP [en]
 • phát âm HIPAA
  HIPAA [en]
 • phát âm IRCAM
  IRCAM [fr]
 • phát âm samizdat
  samizdat [cs]
 • phát âm CONCACAF
  CONCACAF [en]
 • phát âm Idk
  Idk [en]
 • phát âm CNES
  CNES [fr]
 • phát âm mgtow
  mgtow [en]
 • phát âm EDVAC
  EDVAC [en]
 • phát âm frisa
  frisa [eo]
 • phát âm Vodca
  Vodca [pt]
 • phát âm Crous
  Crous [fr]
 • phát âm Asti
  Asti [fi]
 • phát âm COBE
  COBE [en]
 • phát âm Maser
  Maser [it]
 • phát âm AFO
  AFO [ig]
 • phát âm ASBL
  ASBL [fr]
 • phát âm neet
  neet [nl]
 • phát âm EFTPOS
  EFTPOS [en]
 • phát âm CADASIL
  CADASIL [en]
 • phát âm MAPP
  MAPP [sv]
 • phát âm FUD
  FUD [ga]
 • phát âm UCAS
  UCAS [en]
 • phát âm סא"ל
  סא"ל [he]
 • phát âm Nicu
  Nicu [ro]
 • phát âm DP
  DP [pt]
 • phát âm DFAC
  DFAC [en]