Thể loại:

Acronym

Đăng ký theo dõi Acronym phát âm

 • phát âm LOL LOL [en]
 • phát âm que que [ca]
 • phát âm wimp wimp [en]
 • phát âm dom dom [pl]
 • phát âm OLE OLE [da]
 • phát âm NASA NASA [en]
 • phát âm TARDIS TARDIS [en]
 • phát âm ASICS ASICS [en]
 • phát âm AIDS AIDS [en]
 • phát âm wombat wombat [en]
 • phát âm ROFL ROFL [en]
 • phát âm mur mur [fr]
 • phát âm asap asap [en]
 • phát âm GNU GNU [en]
 • phát âm IMO IMO [en]
 • phát âm USB USB [en]
 • phát âm acronym acronym [en]
 • phát âm brunch brunch [en]
 • phát âm prom prom [en]
 • phát âm QWERTY QWERTY [en]
 • phát âm CAPTCHA CAPTCHA [en]
 • phát âm UNICEF UNICEF [pt]
 • phát âm AMOLED AMOLED [en]
 • phát âm ASCII ASCII [en]
 • phát âm op op [da]
 • phát âm aha aha [ig]
 • phát âm IMAX IMAX [en]
 • phát âm sonar sonar [en]
 • phát âm Gerd Gerd [ca]
 • phát âm midi midi [fr]
 • phát âm LSD LSD [en]
 • phát âm stor stor [da]
 • phát âm EBITDA EBITDA [es]
 • phát âm SATA SATA [fi]
 • phát âm kde kde [cs]
 • phát âm IHOP IHOP [en]
 • phát âm UNCITRAL UNCITRAL [en]
 • phát âm MOOC MOOC [en]
 • phát âm BRB BRB [en]
 • phát âm HD HD [de]
 • phát âm crud crud [en]
 • phát âm WTF WTF [en]
 • phát âm AWOL AWOL [en]
 • phát âm PETA (acronym) PETA (acronym) [en]
 • phát âm horeca horeca [nl]
 • phát âm ott ott [en]
 • phát âm ENIAC ENIAC [en]
 • phát âm GAAP GAAP [nl]
 • phát âm N.A.T.O. N.A.T.O. [en]
 • phát âm lawl lawl [en]
 • phát âm coft coft [en]
 • phát âm ITIL ITIL [en]
 • phát âm Recist Recist [en]
 • phát âm flak flak [de]
 • phát âm CRISIL CRISIL [en]
 • phát âm ADN ADN [fr]
 • phát âm WAV WAV [en]
 • phát âm Adem Adem [tr]
 • phát âm romcom romcom [en]
 • phát âm TUC TUC [en]
 • phát âm SKU SKU [af]
 • phát âm TESOL TESOL [en]
 • phát âm eur eur [de]
 • phát âm FTSE FTSE [en]
 • phát âm Lasik Lasik [de]
 • phát âm ansi ansi [en]
 • phát âm eSATA eSATA [en]
 • phát âm IRCAM IRCAM [fr]
 • phát âm EBIT EBIT [en]
 • phát âm COPD COPD [en]
 • phát âm POSIX POSIX [en]
 • phát âm Vodca Vodca [pt]
 • phát âm frisa frisa [eo]
 • phát âm HIPAA HIPAA [en]
 • phát âm IMAO IMAO [en]
 • phát âm Elana Elana [en]
 • phát âm ASHRAE ASHRAE [en]
 • phát âm voIP voIP [en]
 • phát âm ASIMO ASIMO [ja]
 • phát âm samizdat samizdat [cs]
 • phát âm ASBL ASBL [fr]
 • phát âm CONCACAF CONCACAF [en]
 • phát âm Asti Asti [fi]
 • phát âm AFO AFO [ig]
 • phát âm CNES CNES [fr]
 • phát âm MAPP MAPP [sv]
 • phát âm EDVAC EDVAC [en]
 • phát âm Maser Maser [it]
 • phát âm COBE COBE [en]
 • phát âm CADASIL CADASIL [en]
 • phát âm סא"ל סא"ל [he]
 • phát âm EFTPOS EFTPOS [en]
 • phát âm DFAC DFAC [en]
 • phát âm UCAS UCAS [en]
 • phát âm DP DP [pt]
 • phát âm FUD FUD [ga]
 • phát âm Nicu Nicu [ro]
 • phát âm Crous Crous [fr]
 • phát âm LOFAR LOFAR [en]
 • phát âm ASBO ASBO [en]