Thành viên:

PierreEmmanuel

Đăng ký phát âm của PierreEmmanuel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2017 fête [fr] phát âm fête 0 bình chọn
11/07/2017 le sourcil [fr] phát âm le sourcil 1 bình chọn
11/07/2017 dans les Alpes [fr] phát âm dans les Alpes 0 bình chọn
11/07/2017 riz à la Valencienne [fr] phát âm riz à la Valencienne 0 bình chọn
11/07/2017 impossible [fr] phát âm impossible 1 bình chọn
11/07/2017 but [fr] phát âm but 1 bình chọn
11/07/2017 nous regardions [fr] phát âm nous regardions 0 bình chọn
11/07/2017 pâte [fr] phát âm pâte 0 bình chọn
15/03/2015 nombril [fr] phát âm nombril -1 bình chọn
06/07/2014 gossant [fr] phát âm gossant 0 bình chọn
06/07/2014 Halifax, Nouvelle-Écosse [fr] phát âm Halifax, Nouvelle-Écosse 0 bình chọn
06/07/2014 Beaumont-Village [fr] phát âm Beaumont-Village 0 bình chọn
06/07/2014 Winnipeg [fr] phát âm Winnipeg 0 bình chọn
06/07/2014 Iqaluit [fr] phát âm Iqaluit 0 bình chọn
06/07/2014 Beaumontel [fr] phát âm Beaumontel 0 bình chọn
14/11/2013 c'est humain [fr] phát âm c'est humain 1 bình chọn
14/11/2013 reprendront [fr] phát âm reprendront 0 bình chọn
14/11/2013 le Portugal [fr] phát âm le Portugal 0 bình chọn
14/11/2013 aux alentours [fr] phát âm aux alentours 3 bình chọn
14/11/2013 j’étudie [fr] phát âm j’étudie 0 bình chọn
14/11/2013 l'Irlande [fr] phát âm l'Irlande 1 bình chọn
14/11/2013 le Pays de Galles [fr] phát âm le Pays de Galles 0 bình chọn
14/11/2013 qui est-ce qu'elle [fr] phát âm qui est-ce qu'elle 0 bình chọn