Thể loại:

abbreviation

Đăng ký theo dõi abbreviation phát âm

 • phát âm bike bike [en]
 • phát âm playa playa [es]
 • phát âm etc. etc. [en]
 • phát âm ok ok [en]
 • phát âm TV TV [en]
 • phát âm gent gent [nl]
 • phát âm DNA DNA [en]
 • phát âm BAE BAE [en]
 • phát âm DVD DVD [de]
 • phát âm ma ma [it]
 • phát âm KFC KFC [en]
 • phát âm mal mal [fr]
 • phát âm Ajax Ajax [en]
 • phát âm og og [no]
 • phát âm foi foi [fr]
 • phát âm ice ice [en]
 • phát âm Nazi Nazi [en]
 • phát âm mono mono [es]
 • phát âm FAQ FAQ [en]
 • phát âm suv suv [ja]
 • phát âm esa esa [es]
 • phát âm va va [es]
 • phát âm who's who's [en]
 • phát âm siema siema [pl]
 • phát âm SEM SEM [pt]
 • phát âm WWF WWF [de]
 • phát âm API API [is]
 • phát âm ALS ALS [de]
 • phát âm IMO IMO [en]
 • phát âm rui rui [pt]
 • phát âm UFO UFO [en]
 • phát âm EMI EMI [la]
 • phát âm sax sax [en]
 • phát âm contraction contraction [en]
 • phát âm bi bi [da]
 • phát âm MSN MSN [en]
 • phát âm yolo yolo [nl]
 • phát âm St St [en]
 • phát âm SMS SMS [en]
 • phát âm BTW BTW [en]
 • phát âm ci ci [it]
 • phát âm pseudo pseudo [en]
 • phát âm cru cru [fr]
 • phát âm GPS GPS [en]
 • phát âm prom prom [en]
 • phát âm LVMH LVMH [fr]
 • phát âm EMEA EMEA [en]
 • phát âm CPR CPR [en]
 • phát âm RSVP RSVP [en]
 • phát âm ca. ca. [de]
 • phát âm C.E.O. C.E.O. [en]
 • phát âm cm cm [en]
 • phát âm Brit Brit [en]
 • phát âm km km [de]
 • phát âm FML FML [en]
 • phát âm sup sup [sv]
 • phát âm św. św. [pl]
 • phát âm YMCA YMCA [en]
 • phát âm pa pa [pl]
 • phát âm dea dea [it]
 • phát âm ADSL ADSL [en]
 • phát âm tid tid [sv]
 • phát âm prof prof [nl]
 • phát âm śp. śp. [pl]
 • phát âm we'd've we'd've [en]
 • phát âm L.E.D. L.E.D. [en]
 • phát âm NSFW NSFW [en]
 • phát âm jen jen [eo]
 • phát âm abridgment abridgment [en]
 • phát âm truncate truncate [en]
 • phát âm W.A.G. W.A.G. [en]
 • phát âm dpi dpi [en]
 • phát âm IQ IQ [cs]
 • phát âm char (data) char (data) [en]
 • phát âm ett ett [sv]
 • phát âm NSDAP NSDAP [de]
 • phát âm ROTFL ROTFL [en]
 • phát âm Chevy Chevy [en]
 • phát âm aga aga [cs]
 • phát âm LDAP LDAP [en]
 • phát âm mm mm [fi]
 • phát âm JSTOR JSTOR [en]
 • phát âm IPA IPA [en]
 • phát âm IP IP [en]
 • phát âm advert advert [en]
 • phát âm GDP GDP [en]
 • phát âm cal cal [es]
 • phát âm MS MS [en]
 • phát âm AAA AAA [en]
 • phát âm XYZ XYZ [en]
 • phát âm BRB BRB [en]
 • phát âm RSHA RSHA [de]
 • phát âm UCLA UCLA [en]
 • phát âm BC BC [en]
 • phát âm shortening shortening [en]
 • phát âm BHP BHP [pl]
 • phát âm CDU CDU [de]
 • phát âm MP MP [en]
 • phát âm 256k 256k [en]
 • phát âm mRNA mRNA [en]