Cách phát âm Beano

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của Beano

    • a game in which numbered balls are drawn at random and players cover the corresponding numbers on their cards

Từ ngẫu nhiên: Twittersuredataliteraturesquirrel