Cách phát âm rico

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của rico

    • law intended to eradicate organized crime by establishing strong sanctions and forfeiture provisions

Từ ngẫu nhiên: Sconehavelaughbeenthrough