Cách phát âm HTTP

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa
  • Định nghĩa của HTTP

    • a protocol (utilizing TCP) to transfer hypertext requests and information between servers and browsers

Từ ngẫu nhiên: CanadaTexaspenSconenausea