Thành viên:

PERCE_NEIGE

Đăng ký phát âm của PERCE_NEIGE

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/04/2014 la [fr] phát âm la 2 bình chọn
04/04/2014 pomme [fr] phát âm pomme -1 bình chọn
04/04/2014 pain [fr] phát âm pain 0 bình chọn
04/04/2014 nous faisons [fr] phát âm nous faisons 0 bình chọn
04/04/2014 pou [fr] phát âm pou 0 bình chọn
04/04/2014 sou [fr] phát âm sou 0 bình chọn
04/04/2014 neige [fr] phát âm neige -1 bình chọn
04/04/2014 prison [fr] phát âm prison -1 bình chọn
04/04/2014 pont [fr] phát âm pont -2 bình chọn
04/04/2014 demain [fr] phát âm demain 2 bình chọn
04/04/2014 il lit [fr] phát âm il lit 0 bình chọn
31/03/2014 son [fr] phát âm son 2 bình chọn
31/03/2014 sont [fr] phát âm sont -2 bình chọn
31/03/2014 bonbon [fr] phát âm bonbon 0 bình chọn
31/03/2014 chant [fr] phát âm chant 0 bình chọn
31/03/2014 pharmacie [fr] phát âm pharmacie 0 bình chọn
31/03/2014 effort [fr] phát âm effort 1 bình chọn
31/03/2014 Œdipe [fr] phát âm Œdipe 0 bình chọn
31/03/2014 è [fr] phát âm è -1 bình chọn
31/03/2014 é [fr] phát âm é 0 bình chọn
31/03/2014 café [fr] phát âm café 0 bình chọn
31/03/2014 jeu [fr] phát âm jeu -1 bình chọn
31/03/2014 je [fr] phát âm je 0 bình chọn
31/03/2014 sous [fr] phát âm sous 1 bình chọn
31/03/2014 la joue [fr] phát âm la joue 0 bình chọn
31/03/2014 joue [fr] phát âm joue 0 bình chọn
31/03/2014 fou [fr] phát âm fou 0 bình chọn
31/03/2014 chou [fr] phát âm chou -1 bình chọn
31/03/2014 chouchou [fr] phát âm chouchou 0 bình chọn
31/03/2014 ou [fr] phát âm ou 0 bình chọn