• phát âm sweven sweven [en]
 • Ghi âm từ byjaped byjaped [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ herye herye [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ reneye reneye [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ chuk chuk [enm] Đang chờ phát âm
 • phát âm keen keen [en]
 • phát âm pose pose [en]
 • Ghi âm từ quyken quyken [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ soveraynetee soveraynetee [enm] Đang chờ phát âm
 • phát âm volage volage [fr]
 • Ghi âm từ kyne kyne [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ pyned pyned [enm] Đang chờ phát âm
 • phát âm elixer elixer [nl]
 • Ghi âm từ hevynesse hevynesse [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ clennesse clennesse [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bitymes bitymes [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ losengeour losengeour [enm] Đang chờ phát âm
 • phát âm Rakel Rakel [sv]
 • Ghi âm từ mollificacioun mollificacioun [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ shende shende [enm] Đang chờ phát âm
 • phát âm queen queen [en]
 • Ghi âm từ woned woned [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ elvysshe elvysshe [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ unavysed unavysed [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ganeth ganeth [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ wexe wexe [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lotynge lotynge [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ fleen fleen [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ induracioun induracioun [enm] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ montance montance [enm] Đang chờ phát âm